Mås­te hem?

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON ALLT OM BI­LARs ex­pert på bil­be­sikt­ning

2Har en Peu­geot NCM 373 för­värvs­da­tum 2013-05-31. An­mo­dad be­sikt­nings­pe­ri­od 2016 jan-maj. Den­na bil finns på vår fir­ma i Kau­nas, Li­tau­en. Mås­te vi ploc­ka över den till Sve­ri­ge el­ler kan vi be­sik­ti­ga i Li­tau­en?

Kjell-Erik Nils­son MOR­GAN: En kon­troll­be­sikt­ning gjord i Li­tau­en är in­te gil­tig i Sve­ri­ge så mitt råd är att bi­len be­sik­ti­gas i Sve­ri­ge så fort den kom­mer till Sve­ri­ge. Jag kän­ner in­te till hur be­sikt­nings­sy­ste­met fun­ge­rar i Li­tau­en och om du kan kon­troll­be­sik­ti­ga den svenskre­gi­stre­ra­de bi­len i Li­tau­en och lag­ligt an­vän­da bi­len där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.