By­ta mo­tor och väx­ellå­da

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Har en Vol­vo 760 GLE med prv-6 mo­torn, allt­så b280. Tänk­te sät­ta i en mo­tor från en Vol­vo 940 tur­bo och då även pas­sa på att by­ta till ma­nu­ell lå­da i stäl­let för au­to­mat. Men vet ej om det är ok för att reg­be­sik­ti­ga. Skul­le även va­ra in­tres­se­rad av pris­upp­gif­ter för en så­dan be­sikt­ning? Samt om jag i stäl­let sät­ter i en d24td, hur myc­ket skul­le skat­ten lig­ga på? Vet in­te om jag kör nog myc­ket för att det ska lö­na sig med die­seln ty­värr. Lu­kas MOR­GAN: Det går in­te med sä­ker­het att sva­ra på den­na frå­ga ut­an att ve­ta mer ex­akt när bi­len togs i bruk och vil­ken års­mo­dell det är. Det be­hövs även in­for­ma­tion om vil­ken mo­to­ref­fekt det är på den till­tänk­ta mo­torn då det kan det fin­nas be­gräns­ning­ar på hur myc­ket en ef­fekt en viss bil­mo­dell får ha. Ge­ne­rellt gäl­ler att för bi­lar re­gi­stre­ra­de fö­re 1 ja­nu­a­ri 1993 så finns det möj­lig­het att kun­na mon­te­ra i en mo­tor med ett så kal­lat ”re­gle­rat tre­vägs-ka­ta­ly­sa­tor­sy­stem”. Då gäl­ler att både mo­tor och kring­ut­rust­ning ska kom­ma från sam­ma for­don. Frå­gor om ­for­dons­skatt kan jag ty­värr in­te be­sva­ra ut­an jag re­kom­men­de­rar att du sö­ker in­for­ma­tion om det­ta hos Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.