Vems är an­sva­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

7Om det be­vis­li­gen finns ett chassinr in­stan­sat men in­te Bilprovningen hit­tar det, hur går det då? Är det äga­rens el­ler bil­prov­ning­ens an­svar att ve­ta var num­ret sit­ter? Jag har ett släp där de all­tid får le­ta och jag själv kom­mer ald­rig ihåg var det sit­ter. An­gå­en­de frå­gor om var numm­ret sit­ter. Bor­de det in­te stå i in­struk­tions­bo­ken så att folk slip­per frå­ga här?

Inge Nils­son MOR­GAN: For­mellt (en­ligt la­gen) är det for­don­sä­ga­rens an­svar att ve­ta var det in­stan­sa­de chas­si­num­ret är pla­ce­rat och se till så det in­te ska­das el­ler för­störs. Be­sikt­nings­tek­ni­kern har det yr­kes­mäs­si­ga an­sva­ret att ef­ter bäs­ta för­må­ga le­ta ef­ter chas­si­num­ret. I släp­vag­nars tek­nis­ka da­ta finns det ibland in­skri­vet var det in­stan­sa­de chas­si­num­ret är pla­ce­rat. Mitt råd är att man må­lar en håll­bar röd färg över chas­si­num­ret så skyd­das det från rostan­grepp och det blir lät­ta­re att hit­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.