Vill be­sik­ti­ga i Spa­ni­en

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Vi har en bil som fått kör­för­bud nu när vi är i Spa­ni­en. Kan jag be­sik­ti­ga bi­len där? Za­ba MOR­GAN: En kon­troll­be­sikt­ning gjord i Spa­ni­en är in­te gil­tig i Sve­ri­ge, så bi­len mås­te kon­troll­be­sik­tas så snart den kom­mer till Sve­ri­ge. Ef­tersom bi­len har kör­för­bud mås­te du kö­ra kor­tast lämp­li­gas­te väg till be­sikt­ning­en. Mitt råd är att du lå­ter gö­ra en fri­vil­lig tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll i Spa­ni­en så att du har ett pap­per på att bi­len in­te är i ett tra­fik­far­ligt skick ifall att du har otu­ren att bli in­blan­dad i en tra­fi­ko­lyc­ka. Om det då vid en po­lis­ut­red­ning i Spa­ni­en fram­kom­mer att du bru­kat en svenskre­gi­stre­rad bil med kör­för­bud på grund av ute­bli­ven kon­troll­be­sikt­ning kan du få sto­ra pro­blem och ris­ke­rar att bli dömd som vål­lan­de till tra­fi­ko­lyc­kan samt olov­lig kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.