Pro­blem med bat­te­ri­et

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag har pro­blem med bat­te­ri­et som lad­dar ur i min V70. Hur ska jag gö­ra för att få ve­ta om det är själ­va bat­te­ri­et el­ler om det är ge­ne­ra­torn? Och hur kon­trol­le­rar jag att det in­te är nå­got som tjuv­drar el i bi­len?

Da­vid JO­NAS: Hej Da­vid. Det finns bra bat­te­ri­testa­re i dag som ta­lar om skic­ket på bat­te­ri­et. Det­ta gör många verk­stä­der och re­serv­dels­bu­ti­ker en­kelt. Att kon­trol­le­ra ladd­ning­en på ge­ne­ra­torn går ock­så snabbt. Att dä­re­mot mä­ta tjuv­ström på bi­len är li­te mer kom­pli­ce­rat. Egent­li­gen mä­ter man ba­ra (i am­pe­re) hur myc­ket ström det finns mel­lan en bat­te­ri­pol och en losskopp­lad bat­te­ri­ka­bel, men sam­ti­digt så bör man ve­ta li­te grann hur bi­len är ut­rus­tad och vad den för­vän­tas lig­ga i ström­flö­de när bi­len är i ”vi­lo­lä­ge”. Det är ovan­ligt att bi­lar drar tjuv­ström. De fles­ta gång­er så är det helt en­kelt bat­te­ri­et som är då­ligt. OM bi­len än­då drar ström så bör man bör­ja med att kon­trol­le­ra even­tu­el­la ef­ter­mon­te­ra­de till­be­hör som till ex­em­pel lad­da­re för gps, hands­free­in­kopp­ling­ar, ef­ter­mon­te­rat larm och så vi­da­re. Hop­pas mi­na svar kan hjäl­pa dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.