Tuf­fa Ti­tan War­ri­or ett mons­ter i ter­räng

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

Nis­san Ti­tan är den ja­pans­ka mot­sva­rig­he­ten till sto­ra ame­ri­kans­ka pick­uper som Chev­ro­let, Ford och Dod­ge. Och en ny ge­ne­ra­tion av mo­del­len är nu här.

Nis­san har vi­sat upp en rik­tig off­ro­ad­ver­sion av sin nya pick­up. Och det här är en rik­tig tuffing.

Nis­san Ti­tan War­ri­or byg­ger på Nis­san Ti­tan XD. Det be­ty­der bland an­nat en ­die­sel­dri­ven V8-mo­tor på fem li­ter och en sex­väx­lad au­to­mat­lå­da. Kon­cept­bi­len har dock fått en hög­re fjäd­ring som är tänkt att kla­ra off ro­ad-kör­ning bätt­re. Bi­len har ock­så ut­rus­tats med re­jä­la 37-tums­däck som ska ge mo­del­len bra fram­kom­lig­het i ter­räng­en.

Nis­san Ti­tan War­ri­or är en di­rekt flört med off­ro­ad-monst­ret Ford F-150 Rap­tor, en mo­dell som bli­vit myc­ket po­pu­lär – in­te minst i sitt hem­land USA. Nis­san Ti­tan War­ri­or har ock­så be­gå­vats med ett an­tal de­sig­ne­le­ment som ska gö­ra bi­len tuf­fa­re, ett ex­em­pel re­jä­la skärm­bred­da­re, hasp­lå­tar, in­te­gre­ra­de extraljus i ta­ket och fy­ra av­gasut­blås i ak­tern. Det är dock oklart om bi­len kom­mer att sät­tas i pro­duk­tion. Om den gör det hop­pas vi dock på att få prov­kö­ra så snart som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.