Lex­us de­sign – både in­re och ytt­re skön­het

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

Den sans­löst snyg­ga cou­pén Lex­us LC 500 väck­te myc­ket upp­märk­sam­het när den vi­sa­des upp på bil­sa­long­en i Detro­it. Och det här hand­lar in­te ba­ra om ytt­re skön­het – här hit­tar vi ock­så en läc­ker in­red­ning – och en sten­hård V8-mo­tor på 467 häst­kraf­ter.

I LC 500 har fle­ra av de de­sig­ne­le­ment som Lex­us an­vänt på si­na övri­ga mo­del­ler an­vänts. Ett ex­em­pel är den jät­testo­ra gril­len, som på­min­ner om su­var­na NX och RX.

Den bak­hjuls­driv­na bi­len är byggd på en ny platt­form för bak­hjuls­driv­na bi­lar, en platt­form som kom­mer att lig­ga till grund för fle­ra sto­ra Lex­us­mo­del­ler framö­ver.

Chas­si och hjulupphängning har de­sig­nats för att ge både kom­fort och spor­ti­ga kö­re­gen­ska­per – och hur väl Lex­us lyc­kats med den ba­lan­sen vet vi först ef­ter att ha fått kö­ra bi­len.

Lex­us LC 500 kom­mer att bör­ja säl­jas, or­der­böc­ker­na för LC 500 kom­mer att öpp­nas se­na­re i år. Hur myc­ket den här dröm­bi­len kom­mer att kos­ta vet vi än­nu in­te, men räk­na med att den blir dyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.