Dröm­bi­len som har dubb­la el­mo­to­rer

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

En ny ge­ne­ra­tion av crosso­vern Volks­wa­gen Ti­gu­an kom­mer att bör­ja säl­jas un­der vå­ren Och en ladd­hy­brid – GTE – kom­mer att la­se­ras in­om kort. En kon­cept­bil vi­sa­des upp på bil­sa­long­en i Frank­furt. Det hand­lar om en driv­li­na med en 1,4 li­ter stor ben­sin­mo­tor som kom­bi­ne­ras med en el­mo­tor och ett li­ti­umjon­bat­te­ri med en ka­pa­ci­tet på 13,0 kWh. En­ligt kör­cy­keln som kal­las NEDC lig­ger den ge­nom­snitt­li­ga för­bruk­ning­en på 1,9 l per tio mils blan­dad kör­ning, vil­ket mot­sva­rar ett ut­släpp på 42 gram CO2 per kilo­me­ter. Den te­o­re­tis­ka räck­vid­den på ren el­drift upp­ges till 50 kilo­me­ter. Men den ut­släpps­fria kör­ning­en kan för­läng­as av­se- värt tack va­re en sol­cellsmo­dul som Volks­wa­gen in­te­gre­rat i ta­ket.

Nu kom­mer den and­ra hy­brid­driv­na kon­cept­bi­len som byg­ger på nya Ti­gu­an, Ti­gu­an GTE Acti­ve Con­cept. Och till skill­nad mot Ti­gu­an GTE Con­cept, som vi­sa­des på bil­sa­long­en i Frank­furt, är den här fyr­hjuls­dri­ven med dubb­la el­mo­to­rer.

Bi­len har en ben­sin­dri­ven tur­bo­mo­tor på 1,4 li­ter och 150 häst­kraf­ter.

Två el­mo­to­rer hjäl­per sen till och den to­ta­la sy­s­te­mef­fek­ten upp­ges bli 225 häs­tar. Det ska räc­ka för en te­o­re­tisk ac­ce­le­ra­tion från 0 till 100 km/h på nå­gon­stans kring 6,5 se­kun­der.

De­sign­mäs­sigt skil­jer sig Ti­gu­an GTE Acti­ve Con­cept ock­så en hel del från Ti­gu­an GTE Con­cept. Bi­len har fått stör­re hjul med kraf­ti­ga off­ro­ad-däck. Den har ock­så fått or­dent­li­ga hasp­lå­tar och extraljus in­te­gre­ra­de i ta­kets fram­kant.

Någ­ra pla­ner på att sät­ta Ti­gu­an GTE Acti­ve Con­cept i pro­duk­tion har in­te kom­mu­ni­ce­rats och det ver­kar knap­past tro­ligt att vi kom­mer att få se den här bi­len på rik­tigt. Men man kan ju all­tid hop­pas på att i al­la fall den elekt­ris­ka fyr­hjuls­drif­ten får hänga med när Volks­wa­gen sät­ter Ti­gu­an GTE i pro­duk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.