Djärv de­sign och tek­nis­ka ny­mo­dig­he­ter

Allt Om BILAR - - Innehall - BENGT ISAKS­SON

Ett full­blod med his­nan­de de­sign! Så kal­lar Opel sin nya sport­bil GT Con­cept.

Den spek­ta­ku­lä­ra bi­len har världs­pre­miär på in­ter­na­tio­nel­la bil­sa­long­en i Gené­ve i bör­jan av mars.

Opel GT Con­cept är en nyskapande sats­ning och tänkt att bli en trend­sät­ta­re. Den är mi­ni­ma­lis­tisk med av­ska­lad och djärv de­sign – allt som stör den re­na for­men har valts bort. Bland det ra­ta­de finns dörr­hand­tag, ytt­re back­speg­lar och vindru­te­tor­ka­re.

Två små bak­åt­rik­ta­de ka­me­ror er­sät­ter yt­ter­back­speg­lar­na samt eli­mi­ne­rar dö­da vinklar ge­nom att pro­ji­ce­ra ka­me­ror­nas sikt bakåt på bild­skär­mar i dör­rar­nas in­si­dor.

Dör­rar­na är el­ma­nö­vre­ra­de och öpp­nas med en tryck­ning på ”pek­plat­tor”, som är in­te­gre­ra­de i ta­kets rö­da de­kor­lin­jer.

Mo­torn är en en­li­ters tur­botrea ba­se­rad på den ma­ski­nen i ADAM, Cor­sa och Ast­ra. Den ben­sin­driv­na mo­torn ut­veck­lar 145 häst­kraf­ter. För­bruk­nings- och ut­släpps­vär­den är än­nu in­te fast­ställ­da.

Max­has­tig­he­ten är 215 kilo­me­ter i tim­men. Ac­ce­le­ra­tio­nen från 0 till 100 kilo­me­ter i tim­men går på un­der åt­ta se­kun­der.

Väx­ellå­dan är sex­väx­lad och se­kven­ti­ell och styrs med ”padd­lar” på rat­ten. När det gäl­ler be­lys­ning­en ska både strål­kas­tar­na och bak­lyk­tor­na ge ett när­mast tre­di­men­sio­nellt ljus­flö­de tack va­re mo­dern ­pro­jek­tions­tek­nik.

Vindru­tan över­går i ett pa­no­ra­ma­tak i glas. Det in­ne­bär, en­ligt Opel, en körkänsla lik­nan­de den i en bil med av­tag­bart tar­ga­tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.