Var­för in­te fler svens­ka last­bi­lar?

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej, även här i Sve­ri­ge sägs ju bil­in­du­strin va­ra myc­ket vik­tig för lan­det även om det i prak­ti­ken tar sig and­ra ut­tryck än i t.ex. Tyskland. Se­dan 1960-ta­let har jag haft nö­jet att minst en gång per år be­sö­ka Tyskland och de­lar av Ös­ter­ri­ke. För att gö­ra de tims­långa trans­port­sträc­kor­na på Au­to­bahn så ”kor­ta” som möj­ligt gäll­de det att på oli­ka sätt sys­sel­sät­ta ett par unga och bil­in­tres­se­ra­de kil­lar. Som en del i det­ta ingick att räk­na an­ta­let lång­tra­da­re av mär­ke­na Vol­vo och Sca­nia, som vi möt­te. Nu många år se­na­re sit­ter det­ta in­tres­se fort­fa­ran­de i även om jag in­te läng­re räk­nar dem ut­an ba­ra rent all­mänt ob­ser­ve­rar. Den sub­jek­ti­va upp­fatt­ning­en är ock­så att an­ta­let Vol­vo re­sp. Sca­ni­a­bi­lar som an­del av an­ta­let bi­lar tycks va­ra gans­ka kon­stant. Kom­mer man dä­re­mot ut på den tys­ka lands­byg­den blir bil­den helt an­norlun­da. Här ser man t.ex. inga Vol­vo re­sp. Sca­ni­a­bus­sar i lin­je­tra­fik. Man ser hel­ler inga lät­ta last­bi­lar som dis­tri­bu­e­rar va­ror till bu­ti­ker el­ler stor­mark­na­der el­ler an­vänds vid an­lägg­nings­ar­be­ten av oli­ka slag. Som­ma­ren 2015 såg vi 3 Sca­ni­a­bus­sar i Bay­ern, samt­li­ga till­hö­ran­de tys­ka post­ver­ket. Med tan­ke på att de tys­ka mär­ke­na MAN och Mer­ce­des un­der se­na­re tid tycks ha ökat sin mark­nads­an­del högst av­se­värt tyc­ker jag som svensk att si­tu­a­tio­nen är både un­der­lig och nå­got be­svä­ran­de.

Re­dan för någ­ra år se­dan dis­ku­te­ra­de jag det­ta med en god vän i Tyskland. Han blev först nå­got be­svä­rad av mitt på­pe­kan­de men medgav så små­ning­om att det kun­de lig­ga po­li­tik bakom. Han var in­te främ­man­de för att al­la in­kö­pa­re ha­de ett tryck på sig från de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na att kö­pa just tys­ka for­don. På nå­got sätt tycks man ock­så ha hit­tat vägar runt de upp­hand­lings­reg­ler som sägs gäl­la in­om EU och som vi svens­kar tycks föl­ja sla­viskt. Det vo­re syn­ner­li­gen in­tres­sant att få ve­ta vad som är san­ning­en bakom mi­na ob­ser­va­tio­ner – om det nu finns nå­gon san­ning?

Stu­re Hå­kans­son JAN-ERIK: Jag skul­le hål­la det för san­no­likt att tys­ka fack­för­bund och in­kö­pa­re tyc­ker att man ska kö­pa tyskt i kris­ti­der – och ing­et fel i det. Jag an­ser att var­je land ska va­ra stolt för vad de kan och är bra på. Är det bilindustri så okej. Jag har svå­ra­re för när ett land går i god för en in­du­stri och hål­ler den un­der ar­mar­na när de i själ­va ver­ket dött för länge se­dan. In­om EU kom­pli­ce­ras det­ta då vi har vis­sa ge­men­sam­ma reg­ler att hål­la oss till så att in­te till ex­em­pel bil­till­ver­kar­na kon­kur­re­rar på oli­ka vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.