Gil­lar in­te steg­lö­sa lå­dor­na

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej Jan-Erik, läs­te din ar­ti­kel om le­a­sing­bi­lar. ”Jag tyc­ker in­te alls om de dy­ra steg­lö­sa väx­ellå­dor­na. .” En li­ten mo­ti­ve­ring ha­de va­rit upp­skat­tad?

JAN-ERIK:

Mar­cus Matts­son

Jag tyc­ker helt en­kelt in­te att det är spe­ci­ellt trev­ligt att kö­ra de steg­lö­sa väx­ellå­dor­na. De krä­ver all­tid att du kör väl­digt, väl­digt för­sik­tigt så att det in­te blir så att du he­la ti­den ru­sar mo­torn. Jag för­står att de rent tek­niskt kom­mer att sän­ka för­bruk­ning­en och jag vet att dub­bel­kopp­lings­lå­dor­na in­te hel­ler är helt per­fekt, sett till sli­tage och vis­sa kva­li­tets­pro­blem hos någ­ra till­ver­ka­re. Men trots det kan jag in­te kom­ma över­ens med den steg­lö­sa väx­ellå­dan som jag tyc­ker var­var mo­torn för hårt för of­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.