Säm­re än många and­ra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AUTOBROMSSYSTEMET är det­sam­ma som i Espa­ce och Ta­lis­man och fun­ge­rar in­te i far­ter un­der 30 km/tim. An­led­ning­en är att Re­nault job­bar med ad­ap­tiv fart­hål­la­re och ra­dar i kom­bi­na­tion med ka­me­ror. Ing­en igen­kän­ning av fot­gäng­a­re el­ler djur. Sy­ste­met är säm­re än många and­ra på mark­na­den och ett för­sök att vin­na nöd­vän­di­ga po­äng hos krock­tes­tar­na Eu­roN­CAP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.