Bild­skär­men do­mi­ne­rar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN STO­RA bild­skär­men do­mi­ne­rar för­stås. Re­nault har än­då valt att ploc­ka ut kli­mat­funk­tio­ner vil­ket gör att vi in­te be­hö­ver job­ba jät­te­myc­ket med me­ny­sy­ste­met. Snyg­ga de­tal­jer i sto­lar­na och en snygg väx­elspak. Bild­skär­men var li­te svår att skö­ta ef­tersom det var svårt att hål­la han­den sta­digt när vi kör­de och med små knap­par på skär­men kan det bli job­bigt att sty­ra funk­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.