I prak­ti­ken in­går allt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I SVE­RI­GE FINNS ut­rust­ningsni­vå­er­na Ac­tion, Kom­fort och GT-Li­ne, men i prak­ti­ken är det GT-Li­ne som gäl­ler. Kam­panjpri­set vid in­tro­duk­tio­nen är satt på GT-Li­ne och då kos­tar det ba­ra 10 000 kro­nor ex­tra jäm­fört med Kom­fort. Och i GT-Li­ne in­går i prak­ti­ken allt Kia har att er­bju­da. En smart öpp­ning av bak­luc­kan när du när­mar dig med nyc­keln är en fi­nur­lig fi­ness vi gil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.