Änd­ra ti­den?

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON ALLT OM BI­LARs ex­pert på bil­be­sikt­ning

2Kan man änd­ra be­sikt­nings­tid för sin bil från de må­na­der reg-skyl­ten fö­re­skri­ver till and­ra?

Torbjörn MOR­GAN: Nej, det kan man in­te då in­stäl­lel­se­må­na­den, som styrs av den sista siff­ran i for­do­nets re­gi­stre­rings­num­mer, är be­stämd i For­dons­för­ord­ning­en ( be­stäm­mel­se från re­ge­ring­en). In­stäl­lel­se­ter­mi­nen för pri­vat­äg­da per­son­bi­lar är to­talt fem må­na­der, två må­na­der fö­re och två må­na­der ef­ter in­stäl­lel­se­må­na­den. Ex­em­pel­vis är in­stäl­lel­se­ter­mi­nen för bil med 5 som sista siff­ra i re­gi­stre­rings­num­ret maj, ju­ni, ju­li, au­gusti och sep­tem­ber då in­stäl­lel­se­må­na­den en­ligt For­dons­för­ord­ning­en är ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.