Var­för ly­ser lam­pan?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag har en Mitsubishi colt från 2002. Sista ti­den har mo­tor­lam­pan bör­jat ly­sa då och då. Ibland, när mo­tor­lam­pan tänds lå­ter bi­len kons­tigt. Den kan hac­ka li­te, känns som den in­te fun­kar på al­la cy­lind­rar. Om det hän­der vid kör­ning mås­te jag kö­ra sak­ta­re. Den kan bör­ja fun­ka bra plöts­ligt men mo­tor­lam­pan kan fort­sät­ta ly­sa. Jag har kol­lat un­der mo­tor­hu­ven och har upp­täckt att mi­nuspo­len var li­te lös. Kan det va­ra på grund av det som mo­tor­lam­pan lys­te? Om ni tror att det är nå­got an­nat, vad kan det va­ra? MOR­GAN: Det är svårt att sva­ra på den­na frå­ga ut­an att un­der­sö­ka bi­len när­ma­re. Det är in­te helt ute­slu­tet att den lö­sa mi­nuspo­len kan va­ra käl­lan till pro­ble­met, men jag tror in­te att det är så i det­ta fall. När var­nings­lam­pan för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken tänds var­nar den för ett all­var­ligt fel i bi­lens av­gas­re­nan­de sy­stem. Då ska man sna­rast möj­ligt upp­sö­ka en verk­stad för undersökning och åt­gärd. Det­ta för att av­gas­ut­släp­pen ökar och för att det finns en risk att mo­torn el­ler kom­po­nen­ter i det av­gas­re­nan­de sy­ste­met ska­das, till ex­em­pel ka­ta­ly­sa­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.