Får jag väl­ja själv?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag har fått en kal­lel­se på mitt släp men jag an­vän­der in­te det på vin­tern. Går det att väl­ja när man får in­stäl­lel­se­tid – allt­så när jag vet att jag in­te in­te kör på vin­tern så känns det onö­digt att få kör­för­bud och sen dy­ra­re av­gift ba­ra för att jag all­tid vill be­sik­ti­ga på som­ma­ren.

Nils

MOR­GAN: Ef­tersom be­sikt­nings­pe­ri­o­den för kon­troll­be­sikt­ning av lät­ta släp­vag­nar in­te styrs av sista siff­ran i re­gi­stre­rings­num­ret är det möj­ligt att ti­di­ga­re­läg­ga el­ler se­na­re­läg­ga be­sikt­ning­en så att den blir an­pas­sad till ti­den då den an­vänds. Även om man be­sik­ti­gar en släp­vagn ef­ter att au­to­ma­tiskt kör­för­bud in­träf­fat blir det ing­en ex­tra av­gift vid näs­ta kon­troll­be­sikt­ning. Men släp­vag­nen får själv­klart in­te an­vän­das un­der ti­den den har kör­för­bud. Om man ex­em­pel­vis kon­troll­be­sik­tar sin släp­vagn med god­känt re­sul­tat un­der april må­nad 2016 så ska näs­ta be­sikt­ning gö­ras se­nast 30 april 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.