Rost på kro­ken

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Min drag­krok bör­jar bli an­gri­pen av rost. Är det nå­got jag ska för­sö­ka åt­gär­da fö­re be­sikt­ning­en? Ris­ke­rar jag an­märk­ning an­nars?

Nils MOR­GAN: Om bi­len är för­sedd med kopp­lings­an­ord­ning kon­trol­le­ras den vid kon­troll­be­sikt­ning­en. Förutom drag­ku­lans funk­tion kon­trol­le­ras även om det är ska­dor på kopp­lings­an­ord­ning­ens dragram – den balk och even­tu­el­la stag som är fast­skru­vad i bi­lens ka­ross och där själ­va drag­ku­lan är fast­satt. Då dragram­en är en ex­tra vik­tig del på bi­len så un­der­känns den re­dan vid mind­re rost­ska­dor, in­nan det upp­står ett rost­hål, så kal­lad ”mjukrost”, el­ler vid mins­ta rost­hål. Re­kom­men­da­tio­nen är att ren­gö­ra och rost­skyd­da ut­sat­ta de­lar på bi­len i fö­re­byg­gan­de syf­te och det gäl­ler även dragram­en som kan ros­ta. Är dragram­en an­gri­pen av yt­lig kos­me­tisk rost bör man sli­pa ren me­tal­len och rost­skyd­da den ge­nom mål­ning med av­sedd skydds­färg och även rost­skyd­da dol­da och ut­sat­ta de­lar un­der bi­len där dra­gan­ord­ning­en är fast­skru­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.