Vill by­ta mel­lan bi­lar

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Jag har en Chev­ro­let S10 pick­up från 2002. Ben­sin­sex­an som sit­ter i är allt an­nat än trev­lig. Jag har även en upp­rustad Nis­sanKing­Cab 2,5 li­ters Tur­bo­Die­sel med ka­non­mo­tor i. Kan jag by­ta och reg-be­sik­ti­ga och få allt god­känt? Tän­ker på att när det gäl­ler äld­re bi­lar så bru­kar allt gå bra, men när det är li­te ny­a­re så är det ju and­ra krav. P MOR­GAN: Vil­ka krav som ställs på en bil kan va­ra oli­ka be­ro­en­de på im­port­sätt. I sva­ret ut­går jag från att bi­len är god­känd i Sve­ri­ge ut­an någ­ra un­dan­tag. Bi­len om­fat­tas i grun­den av ett av­gas­god­kän­nan­de (cer­ti­fi­kat) och om man i ef­ter­hand änd­rar mo­torn el­ler by­ter till en an­nan mo­tor så upp­hör bi­lens av­gas­god­kän­nan­de att gäl­la. I ditt fall mås­te du vi­sa, in­ty­ga och styr­ka att bi­len upp­fyl­ler för årsmo­del­len (i bruk­ta­gan­de- da­tum) gäl­lan­de av­gaskrav. Vik­tigt att tän­ka på är att även and­ra krav på din bil kan på­ver­kas av ett ”mo­tor­byte”, till ex­em­pel bul­ler­krav, bräns­le­för­bruk­ning, ga­ran­te­rat ax­el­tryck med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.