Hur myc­ket för­bru­kar de?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Har någ­ra frå­gor som jag fun­de­rar på när det gäl­ler driv­me­dels­för­bruk­ning gäl­lan­de Kia och Au­di. På trans­port­sty­rel­sens si­da står det att Kia drar 4,5 li­ter/100 kilo­me­ter, men om man tit­tar på färd­da­torn så vi­sar den 5,1 li­ter/100 kilo­me­ter som­mar­tid. Vad be­ror det på? Det­sam­ma gäl­ler för Au­di Q5 som en­ligt trans­port­sty­rel­sen drar 6,1 li­ter/ 100 kilo­me­ter och på färd­da­torn vi­sar det 8,0 li­ter|100 kilo­me­ter som­mar­tid. Vad be­ror det på? Hur myc­ket ex­tra kan man räk­na med att de drar vin­ter­tid om de är nor­malt las­ta­de? Samt ex­tra las­ta­de? Var­för skri­ver in­te trans­port­sty­rel­sen som det är i verk­lig­he­ten? Har ni nå­gon kän­ne­dom el­ler er­fa­ren­het av det­ta?

Ann JO­NAS: Hej Ann. Det­ta är en väl­digt van­lig frå­ga och det enk­la sva­ret är att det GÅR att få ner bi­lar­na till ut­lo­va­de för­bruk­ningsni­vå­er. MEN. Då hand­lar det om rik­tig eco- driving och ing­en last i bi­len. Till­ver­kar­na vill ju ha så bra siff­ror som möj­ligt när de pre­sen­te­rar bil­mo­del­ler­na så det­ta är ing­et som är unikt för va­re sig Kia el­ler Au­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.