SE­IN­FELD SÄL­JER PORSCHEDYRGRIPAR

Nu ren­sar Jer­ry Se­in­feld i ga­ra­get. I vår säl­jer han tre klas­sis­ka Porsche-mo­del­ler, vär­de­ra­de till 10 mil­jo­ner dol­lar. – Det är dags att nå­gon an­nan får nju­ta av de här bi­lar­na, som jag gjort, sä­ger ko­mi­kern.

Allt Om BILAR - - Mingel - ALEXANDER OLWAN

JER­RY SE­IN­FELD ÄR to­kig i bi­lar och det gäl­ler i syn­ner­het Porsche. Ko­mi­kern har en im­po­ne­ran­de sam­ling bi­lar – och i ett spe­ci­al­byggt ga­rage på Man­hat­tan för­va­rar han uppe­mot 50 bi­lar från Porsche. En­ligt upp­gift står värl­dens förs­ta Porsche 911 par­ke­rad här. Men nu är det dags för en ga­ra­ge­rens­ning. Se­in­feld ska gö­ra sig av med tre rik­ti­ga dyr­gri­par: Porsche 550 Spy­der från 1955 i ori­gi­nal­skick – även lac­ken. Sport­bi­len har ba­ra rul­lat 1 600 mil och är vär­de­rad till mel­lan 5 och 6 mil­jo­ner dol­lar. Porsche 356 A 1500 GS/GT Car­re­ra Spi­der från 1958. Det här är en ovan­lig bil som ba­ra byggts i 151 ex­em­plar. Vär­de­rad till 2-2,5 mil­jo­ner dol­lar. Porsche 911 Car­re­ra 3.0 IROC RSR från 1974. Det här är en av fem­ton racerbilar som bygg­des för IROC-se­ri­en på sjut­ti­o­ta­let, vär­de­rad till 1,2-1,6 mil­jo­ner dol­lar.

Men al­la bi­lar till trots sä­ger Jer­ry Se­in­feld att han in­te ser sig som bil­sam­la­re.

– Jag har ald­rig köpt en bil som en in­ve­ste­ring. Jag ser mig in­te ens som bil­sam­la­re. Jag ba­ra älskar bi­lar. Jag älskar fort­fa­ran­de de här bi­lar­na, men det är dags att skic­ka ut dem i värl­den igen så att nå­gon an­nan kan nju­ta av dem, det har jag gjort, sä­ger Jer­ry Se­in­feld i ett press­med­de­lan­de.

Gooding & Com­pa­ny har fått för­tro­en­det att säl­ja bi­lar­na på en av värl­dens snob­bi­gas­te bilauk­tio­ner på Ame­lia Is­land 11 mars.

Jer­ry Se­in­feld säl­jer tre ra­ri­te­ter från Porsche – ba­ra en li­ten del av en stor sam­ling bi­lar.

Se­in­feld med en an­nan av si­na Por­schar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.