F-Ty­pe smi­dig som en katt!

Allt Om BILAR - - News - DA­VID JA­KOBS­SON

Ja­gu­ar har re­dan bju­dit oss på hår­re­san­de åk­tu­rer med sin vas­sa sport­bil F-Ty­pe. Men nu kom­mer nog tu­pén att fly­ga av – F-Ty­pe blir ­näm­li­gen snab­ba­re än nå­gon­sin när nya F-ty­pe SVR lan­se­ras med 575 häst­kraf­ter.

Bi­len, som kom­mer både som cab­ri­o­let och cou­pé, har upp­da­te­rats av Ja­gu­ar Land Ro­vers av­del­ning Spe­ci­al Ve­hic­le Ope­ra­tions. Det be­ty­der rus­kig prestan­da och mer ljud från mo­to­rer­na.

Den mäk­ti­ga kom­pres­sor­ma­ta­de V8-mo­torn på fem li­ter har trim­mats till 575 häst­kraf­ter. Cou­pén kla­rar 0–100 km/h på 4,7 se­kun­der och topp­far­ten är 322 km/h.

Ja­gu­ar F-ty­pe SVR för­ses med ett nytt ae­ro­dy­na­mik­pa­ket som sägs för­bätt­ra både väge­gen­ska­per­na och mins­ka luft­mot­stån­det. Chas­sit har upp­da­te­rats med nya stöt­däm­pa­re och bi­len för­ses med bre­da­re hjul.

Pri­ser­na bör­jar runt 1,1 mil­jon kro­nor för cou­pé­ver­sio­nen och man kom­mer att få läg­ga yt­ter­li­ga­re en slant om man vill ha cab­ri­o­let. Pla­nen är att bi­lar­na ska bör­ja le­ve­re­ras un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.