Änt­li­gen är Ma­se­ra­tis nya lyx­suv här

Allt Om BILAR - - News - DA­VID JA­KOBS­SON

Att Ma­se­ra­ti skul­le kom­ma med en suv har knap­past va­rit nå­gon hem­lig­het, re­dan 2003 vi­sa­de man kon­cept­bi­len Ku­bang och se­dan dess har ett an­tal ryk­ten gjort gäl­lan­de att oli­ka suv-mo­del­ler skul­le va­ra på gång från den ita­li­ens­ka ­till­ver­ka­ren. Och nu är det dags.

Ma­se­ra­tis Le­van­te, som kanske i förs­ta hand ska be­trak­tas som en kon­kur­rent till Porsche, har ag­gres­siv front med två­de­la­de strål­kas­ta­re där den öv­re de­len ock­så kopp­las ihop med gril­len. De tre ka­rak­te­ris­tis­ka ven­ti­la­tions­hå­len på si­dor­na finns på plats, som på Ma­se­ra­tis and­ra mo­del­ler. Le­van­te har ad­ap­tiv luft­fjäd­ring som går att stäl­la i oli­ka lä­gen, från spor­tigt hårt till kom­for­ta­belt mjukt. Bi­len blir fyr­hjuls­dri­ven och får en åt­taste­gad au­to­mat­lå­da.

Ma­se­ra­ti Le­van­te kom­mer att kun­na be­stäl­las med fle­ra oli­ka mo­to­rer, det pra­tas om både V6- och V8-ben­si­na­re – samt en V6-die­sel.

Ma­se­ra­ti Le­van­te har re­dan bör­jat byg­gas i Mi­ra­fi­o­ri­fa­bri­ken i den nor­di­ta­li­ens­ka sta­den Tu­rin och kom­mer att ­lan­se­ras i Eu­ro­pa un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.