Elsu­per­bil max­ar i 355 km/ h

Allt Om BILAR - - News - DA­VID JA­KOBS­SON

Den el­driv­na su­per­bi­len Ri­mac Con­cept One blir verk­lig­het och kom­mer att byg­gas i åt­ta ex­em­plar. Det här blir en av de all­ra ­snab­bas­te mo­del­ler­na hit­tills.

Con­cept One drivs av fy­ra el­mo­to­rer, en för var­je hjul, och blir allt­så fyr­hjuls­dri­ven. Ef­fek­ten lig­ger på 200 kW per mo­tor – to­talt rör det sig om 800 kW vil­ket mot­sva­rar 1 088 häst­kraf­ter. Vrid­mo­men­tet är näs­tan än­nu mer im­po­ne­ran­de, det upp­ges till 1 600 Newton­me­ter.

Ri­mac Con­cept One är för­hål­lan­de­vis tung på grund av bat­te­ri­et, den upp­ges väga 1 850 ki­lo. Men den är snabb – oer­hört snabb. Ac­ce­le­ra­tio- nen 0 till 100 km/h upp­ges till 2,6 se­kun­der och 0 till 200 sägs gå på 6,2 se­kun­der. Topp­far­ten är 355 kilo­me­ter i tim­men.

Den förs­ta pro­to­ty­pen av su­pe­rel­bi­len Ri­mac Con­cept One vi­sa­des för förs­ta gång­en 2011, den bil som nu vi­sats på bil­sa­long­en i Genève ska va­ra fär­dig för pro­duk­tion. Någ­ra stör­re se­ri­er blir det in­te, en­dast åt­ta ex­em­plar ska byg­gas.

Hur myc­ket Ri­mac Con­cept One kos­tar är in­te kom­mu­ni­ce­rat, men vi kan nog räk­na med att den är jät­te­dyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.