Nå­gon mås­te be­ta­la…

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej, Jan-Erik. Jag själv är in­ne på fem­te bi­len, som jag lea­sar från Toyo­ta (har två just nu) jag har he­la ti­den ve­tat kost­na­den på des­sa bi­lar, har in­te fått nå­gon typ av över­rask­ning. Det kanske har att gö­ra med att de har in­ba­kat det mesta i si­na pri­ser. Det har ald­rig va­rit snack om vär­de­minsk­ning och ing­en har nå­gon­sin på­pe­kat att vi ska kö­pa loss bi­len. El­ler så är det så en­kelt att Lind­ström bil AB Sköv­de gör det bäs­ta för si­na kun­der.

To­mas Frän­dén

JAN-ERIK:

Ja, jag vet och för­står att många kun­der är nöj­da med si­na pri­vat­le­a­singav­tal. De sä­ger det till si­na kom­pi­sar som hop­par på sam­ma ”ägan­de­form”. Men. Och det här var min po­äng. Till sist hand­lar allt om att för­sö­ka för­ut­se vär­de­minsk­ning­en. Du be­ta­lar vär­de­minsk­ning­en på bi­len på ett el­ler an­nat sätt – både om du kö­per loss den själv el­ler om du hyr den. En skill­nad är att om du kö­per loss bi­len så är det ock­så du själv som tjä­nar el­ler för­lo­rar på ökad el­ler mins­kad vär­de­för­säm­ring på bi­len. Men om du pri­vat­lea­sar bi­len så är det hand­la­ren som tar ris­ken. Om hand­la­re och im­por­tö­ren i jakt på mark­nads­an­de­lar har pres­sat må­nads­kost­na­den till ett mi­ni­mum och se­dan bi­len av en el­ler an­nan an­led­ning tap­par mer i vär­de un­der le­a­sing­pe­ri­o­den så får hand­la­ren ta smäl­len. Men i det lä­get kan hand­la­ren ock­så va­ra mer el­ler mind­re ni­tisk på att få in mer peng­ar, till ex­em­pel ge­nom att häv­da att du in­te skött bi­len en­ligt av­ta­let. Om hand­lar­na kon­se­kvent räk­nar på för låg vär­de­minsk­ning så kom­mer det att få det job­bigt om tre, fy­ra år då al­la nya pri­vat­le­a­singav­tal lö­per ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.