Bott­nar det i far­trädsla?

Allt Om BILAR - - Brev -

Ka­nonar­tik­lar! Bra att lä­ra sånt man glömt och få be­kräf­tat om sånt man gör rätt. Sak­na­de dock ett par sa­ker som är gans­ka ir­ri­te­ran­de! 1. Att bi­lis­ter som kör in på en mo­tor­väg in­te kan an­pas­sa has­tig­he­ten till de bi­lar som re­dan be­fin­ner sig på vägen, ut­an för­ut­sät­ter att de som kör i hö­ger­fil många gång­er tving­as ut i väns­ter­fi­len. Ac­ce­le­ra­tions­sträc­kan är väl till för att man dels ska kom­ma upp i den has­tig­het som tra­fi­ken på mo­tor­vä­gen fly­ter med, dels att den som kör in på mo­tor­vä­gen ”smäl­ter” in mel­lan de for­don som finns i hö­ger­fi­len. 2. Att bi­lar som kör in på en stör­re väg in­te har tid att vän­ta tills de bi­lar som kör på vägen hin­ner kö­ra för­bi. Man sväng­er in även om väns­ter­kom­man­de tra­fik får i det när­mas­te tvär­brom­sa för att in­te kö­ra in i ba­ken på den som svängt ut. Al­ter­na­tivt att man först ef­ter näs­tan en kilo­me­ter får upp far­ten. Miss­tän­ker att även du rå­kat ut för des­sa fö­re­te­el­ser. Åter­i­gen tack för någ­ra in­tres­san­ta punk­ter hur vi bär oss åt i tra­fi­ken, med­ve­tet och omed­ve­tet. Häls­ning­ar SK

JAN-ERIK:

Ja, allt det där har jag för­stås ock­så rå­kat ut för. Jag tror att det kan bott­na i en räds­la för att kö­ra li­te för fort. Det är många som in­te vå­gar/kan ac­ce­le­re­ra el­ler brom­sa kraf­tigt med sin bil och där­för blir det li­te mjä­kig kör­ning där ett re­jält tryck på gaspe­da­len är den bäs­ta lös­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.