F1-fö­ra­re är prin­ses­sor på är­ten

Allt Om BILAR - - Brev -

Orim­li­ga och löj­ligt höga lö­ner, en F1-fö­ra­re är rädd och ängs­lig som ett da­gis­barn, jäm­för dem med stört­loppså­kar­na i världs­cu­pen. Då snac­kar vi om grab­bar med rik­tigt mod och ti­ger­hjär­ta. Ska en F1-fö­ra­re ha en styr­ning så är det ju helt be­ro­en­de på hur myc­ket peng­ar han kan skju­ta in i stal­let, kla­rar han det så mås­te han hit­ta en kon­kur­rens­kraf­tig bil för att över­hu­vud­ta­get va­ra med i ra­cen. Nä det är ett gäng över­be­tal­da prin­ses­sor på är­ten i en fruk­tans­värd ma­te­ri­alsport, tac­ka vet jag en tuff stört­loppså­ka­re, det är nåt att titta på. Has­se

JAN-ERIK:

Att jäm­fö­ra id­rot­ter och pre­sta­tio­ner är svårt. Att jäm­fö­ra lö­ner är än­nu svå­ra­re. Och vad sä­ger till ex­em­pel att en ba­se­boll­spe­la­re som har en be­tyd­ligt läng­re kar­riär än både F1-fö­ra­re och stört­loppså­ka­re ska tjä­na än­nu mer peng­ar? Jag tror att det trots allt hand­lar om till­gång och ef­ter­frå­gan och oli­ka spor­ters at­trak­tions­vär­de för publik och spon­so­rer. Var­för ska in­te en F1-fö­ra­re ta emot 300 mil­jo­ner kro­nor i lön per år om nå­gon är be­redd att be­ta­la det?

Fer­nan­do Alon­so – en prin­ses­sa på är­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.