Rost i un­der­re­det

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Har en BMW E36 316i 94 se­dan. Köp­te den ”bes­sad” men den gick ut en må­nad ef­ter jag ägt den, fun­de­rar på att ”bes­sa” den nu i näs­ta må­nad. Har rost i un­der­re­det men tror in­te det når bal­kar­na. Sen fun­kar in­te dim­lju­sen, hand­brom­sen skall spän­nas och det läc­ker pyt­te­li­te vat­ten. Mås­te al­la des­sa fel åt­gär­das, och i så fall, är det värt att läg­ga de peng­ar­na på en 94:a?

Cal­le MOR­GAN: Om du med rost i un­der­re­det me­nar rost i gol­vet och in­te i bä­ran­de bal­kar kan det va­ra nöd­vän­digt att re­pa­re­ra det ef­tersom det kan hän­da myc­ket på ett år på en äld­re bil. Det är in­te krav på att dim­strål­kas­ta­re mås­te fun­ge­ra men om de ly­ser får de in­te va­ra blän­dan­de. Om par­ke­rings­brom­sens rö­rel­se­re­serv är mind­re än en fjär­de­del av he­la slaget vid an­vänd­ning av to­tal brom­s­kraft blir det un­der­känt vid kon­troll­be­sikt­ning­en. In­nan du re­pa­re­rar din bil bör du frå­ga en verk­stad vad det kos­tar att åt­gär­da ros­ten i ”un­der­re­det” samt un­der­sö­ka var­för det läc­ker ky­larväts­ka. Om det är så att mo­torn läc­ker ky­larväts­ka så kanske det in­te är lön­samt att re­pa­re­ra och kon­troll­be­sik­ta bi­len. Det är svårt att sva­ra på hur myc­ket peng­ar du ska läg­ga ut på din bil, det mås­te du själv ta ställ­ning till. Mitt råd är att du ju­ste­rar par­ke­rings­brom­sen och kon­troll­be­sik­tar bi­len och där­ef­ter re­pa­re­rar det som det even­tu­ellt an­märks på om det in­te vi­sar sig att kylväts­keläc­ka­get är myc­ket kost­samt att åt­gär­da.

Rost i un­der­re­det kan bli kost­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.