No­ga med hand­broms

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Hur no­ga kol­las hand­brom­sen vid be­sikt­ning­en? Kal­le MOR­GAN: Hand­brom­sen som vid kon­troll­be­sikt­ning kal­las för par­ke­rings­broms kon­trol­le­ras med av­se­en­de på to­tal brom­s­kraft, an­ligg­ning/ kärv­ning och rö­rel­se­re­serv. Även reg­la­gets spärr­me­ka­nism samt stag och vaj­rar kon­trol­le­ras. Om det är möj­ligt ska även bromstrum­ma/ broms­ski­va och broms­be­lägg för par­ke­rings­brom­sen kon­trol­le­ras. Är den to­ta­la brom­s­kraf­ten mind­re än 16 pro­cent av for­do­nets total­vikt el­ler om det in­te är nå­gon broms­ver­kan på ett hjul blir for­do­net un­der­känt. Är det en på­tag­lig an­ligg­ning/ kärv­ning samt om rö­rel­se­re­ser­ven är mind­re än en fjär­de­del av he­la slaget blir for­do­net un­der­känt. Är spärr­me­ka­nis­mens funk­tion osä­ker el­ler ur funk­tion samt om de­tal­jer i par­ke­rings­brom­sen är ska­da­de/slit­na el­ler fel­mon­te­ra­de le­der även det till att for­do­net blir un­der­känt. Den pri­mä­ra in­rikt­ning­en ska va­ra att av­slö­ja fel som upp­kom­mit ge­nom an­vänd­ning och åld­ran­de hos for­do­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.