Myc­ket med mo­tor­byte

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Hej, jag har en frå­ga om mo­tor­byte i en Land Ro­ver 88 pick up av års­mo­dell 1977. Det är så att det är en Die­sel 2,25 l från bör­jan, men nu sit­ter det tyd­li­gen en 2,25 l ben­sin­mo­tor från Land Ro­ver. Be­hövs det in­tyg från nå­gon vid en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning? Con­ny Olofs­son MOR­GAN: Det finns två al­ter­na­tiv för att på­vi­sa att av­gasre­nings­kra­ven är upp­fyll­da: Do­ku­men­ta­tion från till­ver­ka­re att for­do­net ef­ter mo­tor­by­tet om­fat­tas av en av­ga­scer­ti­fi­e­ring, el­ler att den nya mo­torn har ka­ta­ly­sa­torre­ning i fun­ge­ran­de skick med ka­ta­ly­sa­tor, sty­ren­het med me­ra, som till­hör den nya mo­torn. Det be­hövs även do­ku­men­ta­tion över ny mo­to­ref­fekt och even­tu­ellt vrid­mo­ment. Ökas ef­fekt el­ler vrid­mo­ment av be­ty­dan­de stor­lek krävs yt­ter­li­ga­re do­ku­men­ta­tion över till ex­em­pel brom­skrav. Om av­gas­sy­stem och/ el­ler ljud­däm­pa­re mo­di­fie­ras krävs do­ku­men­ta­tion över bul­ler­krav. Be­sikt­nings­in­gen­jö­ren som re­gi­stre­rings­be­sik­tar be­slu­tar vil­ken do­ku­men­ta­tion som krävs för att ett for­don ska kun­na god­kän­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.