Pro­blem med star­ten

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Vi har en Re­nault Mégane II 1.6 L 2007 som har start­pro­blem. Vis­sa da­gar star­tar den per­fekt men and­ra så vill den in­te tän­da. Inga di­rek­ta fel­ko­der i dis­play­en. Ibland kan den star­ta men stan­nar ef­ter

någ­ra se­kun­der.

JO­NAS: Hej Björn. Det­ta är svårt att sva­ra på. Felet kan lig­ga i starts­pär­ren, kan va­ra värt att pro­va med den and­ra nyc­keln ni har. An­nars kan det va­ra bräns­le­till­för­seln, el­fel, egent­li­gen vad som helst. Man mås­te ge­nom­fö­ra en fel­sök­ning för att med sä­ker­het kun­na ringa in ett så­dant här pro­blem.

Björn

Start­pro­blem med Re­naul­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.