SÅ BRA ÄR VOL­VO S90

Stort test av nya fram­tids­bi­len

Allt Om BILAR - - Sidan 1 - TEXT: JAN-ERIK BERG­GREN

Vol­vo har bli­vit nå­got helt nytt. Med kör­egen­ska­per­na i nya S90 gör Vol­vo ett all­var­ligt för­sök att mat­cha till­ver­ka­re som BMW och Au­di på de­ras egen hem­ma­ba­na. Som ren bonus har Vol­vo byggt en bil som är det all­ra bäs­ta jag kört på snö och is.

året. Men bi­lar­na är väl­digt nä­ra den pro­duk­tions­kla­ra bil som Peter Mer­tens ska god­kän­na.

Det kitt­lar li­te när jag kli­ver in – och ner – i nya Vol­vo S90. Jag är en av de ab­so­lut förs­ta ut­an­för Vol­vo som får till­fäl­le att kö­ra bi­len. Framför mig lig­ger he­la den långa och fi­na test­ba­nan med snö- och istäck­ta vägar.

På tre rak­sträc­kor får vi möj­lig­het att verk­li­gen pro­vo­ce­ra bi­len i djup snö. Jag pas­sar ock­så på att ge­nom­fö­ra ett an­tal broms­tes­ter i rik­tigt hög fart – som snab­bast kör jag 160 km/tim.

Bå­da pro­ven vi­sar bi­lens ba­lans och ger en bra vink om hur chas­sit fun­ge­rar. Och som

ut­veck­lings­che­fen Peter Mer­tens sä­ger när han åker med på ett av test­var­ven: kan vi byg­ga en bil som fun­ge­rar bra på snö och is så kom­mer den att fun­ge­ra än­nu bätt­re på torr as­falt.

MER­TENS SA RE­DAN för någ­ra vec­kor se­dan okej till chas­sit på nya S90 – det all­ra vik­ti­gas­te för att få till väge­gen­ska­per­na. Mer­tens ord var: rör det in­te, det är per­fekt.

Jag hål­ler med – och jag im­po­ne­ras av ett par sa­ker i nya S90:

Styr­ning­en: Den är väl­digt bra i nya XC90 men än­nu li­te bätt­re i S90. Vol­vo har för­fi­nat

in­ställ­ning­en och även gjort styr­ning­en li­te snab­ba­re runt ne­ut­rallä­get. I XC90 vill Vol­vo ha en li­te lug­na­re re­ak­tion me­dan det i S90 ska sty­ra di­rekt. Och styr­ning­en är väl­digt väl ba­lan­se­rad – di­rekt men in­te alls ner­vös.

Sta­bi­li­te­ten: Volvos fyr­hjuls­drift mås­te va­ra bland de all­ra bäs­ta i bil­värl­den. För, oj vad bi­len han­te­rar isen och den dju­pa snön väl. Jag kör­de ny­li­gen en BMW 7-se­rie på is och jag har kört många pre­mi­um­bi­lar på svens­ka vin­ter­vä­gar ut­an att ha sam­ma trygg­hets­käns­la som i Vol­vo S90. Jag kan kö­ra 100-120 km/tim i de sve­pan­de kur­vor­na ut­an att bi­len känns det

»Kan vi byg­ga en bil som fun­ge­rar bra på snö och is så kom­mer den att fun­ge­ra än­nu bätt­re på torr as­falt.«

mins­ta osta­dig. Fyr­hjuls­drif­ten, chas­sit och styr­ning­en ly­der he­la ti­den mins­ta rö­rel­se och bi­len känns oer­hört trygg och för­ut­säg­bar. Det jag vill gör bi­len. Det är helt en­kelt bland de all­ra bäs­ta jag kört på snö och is nå­gon­sin.

JAG TES­TAR OCK­SÅ Po­werPul­se-tek­ni­ken men det är svårt att se ett di­rekt re­sul­tat på så här pass ha­la vägar. Sy­ste­met kom­mer till att bör­ja med i D5- die­seln, men en­ligt che­fen för ut­veck­ling­en av Volvos sto­ra bi­lar, Håkan Ivarsson, kan Po­werPul­se-tek­ni­ken byg­gas till samt­li­ga die­sel­mo­to­rer.

Vi har re­dan be­römt den fi­na de­sig­nen och de fi­na in­nerut­rym­me­na i S90. När jag nu sit­ter och kör bi­len är den lå­ga sitt­po­si­tio­nen tyd­lig, även om sto­len går att ju­ste­ra väl­digt myc­ket. Jag åker ock­så ett par varv

i bak­sä­tet och här finns det gott om benut­rym­me, även om föt­ter­na lätt fast­nar un­der sto­len framför om den sänks ner.

IN­TE­RI­Ö­REN ÄR HÄM­TAD från XC90 med den skill­na­den att lut­ning­en på pek­skär­men änd­rats för att sy­nas li­te bätt­re från fö­rar­plat­sen.

I bör­jan på ju­ni ska vi få tes­ta nya S90 på tor­ra as­falts­vä­gar. Och ef­ter snöä­ven­ty­ret norr om pol­cir­keln så läng­tar jag re­dan. All­ra helst skul­le jag vil­ja ta ut den här snyg­ga och sto­ra se­da­nen på en ra­cer­ba­na och tes­ta grän­ser­na. Det sä­ger en hel del om kör­gläd­jen i nya Vol­vo S90.

»Jag kan kö­ra 100-120 km/tim i de sve­pan­de kur­vor­na ut­an att bi­len känns det mins­ta osta­dig. Fyr­hjuls­drif­ten, chas­sit och styr­ning­en ly­der he­la ti­den mins­ta rö­rel­se och bi­len känns oer­hört trygg och för­ut­säg­bar.«

»Vi är en hand­full jour­na­lis­ter från USA, Tyskland, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en och Sve­ri­ge som un­der ett stort sä­ker­hetspå­drag släpps in på an­lägg­ning­en.«

Nya S90 är både ro­lig att kö­ra och ele­gant i de­sig­nen.

Vol­vo S90 235 häst­kraf­ter räc­ker till – och med tryg­ga väge­gen­ska­per går det som på räls även i snö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.