Klas­si­kern: Ex­ca­li­bur en ame­ri­kansk dröm

Ame­ri­ka­ner tar in­te bi­lar på li­ka blo­digt all­var som vi eu­ro­pé­er. Ut­se­en­det är vik­ti­ga­re än in­nan­mä­tet, topp­far­ten är oin­tres­sant och mo­tor­hu­ven är nå­got ba­ra bil­verk­sta­den har an­led­ning att öpp­na. Se ba­ra på Ex­ca­li­bur från Stu­de­ba­ker.

Allt Om BILAR - - Sidan 1 - TEXT OCH FOTO: STAF­FAN SWE­DEN­BORG

ATT EX­CA­LI­BUR MED sin myc­ket obly­ga ef­terap­ning av Mer­ce­des-Benz 30-tals­de­sign skul­le upp­rö­ra snob­bi­ga eu­ro­pé­er kan man in­te för­stå i USA, det är ju ba­ra en kul bil. El­ler..? Så var be­ställ­ning­en när då­va­ran­de Stu­de­ba­ker bad kon­sul­ten Brooks Ste­vens byg­ga en publik­dra­ga­re till bilut­ställ­ning­en i New York 1964.

Sö­ner­na Da­vid och Wil­li­am hjälp­te till och re­sul­ta­tet blev en ko­pia av Mer­ce­des-Benz SSK ba­se­rad på en Stu­de­ba­ker Lark-chas­si med en 290 häs­tars Avan­ti-V8. Bi­len döp­tes till Stu­de­ba­ker SS.

Plöts­ligt slog Stu­de­ba­ker van­tar­na i bor­det och bil­till­verk­ning­en flyt­ta­des till Ka­na­da – det var in­te ”lä­ge” för någ­ra dy­ra ut­ställ­ning­ar. Fa­mil­jen Ste­vens ha­de lagt ned en mas­sa peng­ar och tid på upp­dra­get, för att räd­da nå­got tog man över mon­tern på bilut­ställ­ning­en i New York och ställ­de där ut sin SS, döpt till Ex­ca­li­bur ef­ter den eng­els­ke sa­go­kung­en Art­hurs le­gen­domspun­na svärd.

En GM-åter­för­säl­ja­re gil­la­de bi­len, men tyck­te av lätt­för­stå­e­li­ga skäl in­te om Stu­de­ba­ker-mo­torn. ”Jag skic­kar över en Chev­ro­letV8:a så kan ni byg­ga en SS med den”.

DET ENA LED­DE till det and­ra och ef­ter en an­nons i Wall Stre­et Jour­nal ha­de Ste­vens 25 be­ställ­ning­ar på SS med en hand­pen­ning på 1 000 dol­lar. Med ett bank­lån på 15 000 dol­lar var det klart för att star­ta till­verk­ning­en.

De förs­ta se­rie­bi­lar­na ha­de Lark-chas­si, Cor­vet­te-V8 och alu­mi­ni­um­ka­ross. Se­na­re

över­gick man till en egen ram med Cor­vette­me­ka­nik och plast­ka­ross. Den två­sit­si­ga ro­adstern fick säll­skap av den fyr­sit­si­ga mo­del­len Ex­ca­li­bur Phae­ton 1967 och 1970 kom se­rie II med Cor­vet­tens avan­ce­ra­de bak­vagn istäl­let för den ste­la ba­kax­eln.

OR­DET ”KO­PIA” VIL­LE ing­en kän­nas vid, Ex­ca­li­bur var istäl­let ”en bil i 30-tals­stil” även om Ste­vens var myc­ket noggrann och till ex­em­pel an­vän­de sam­ma tys­ka le­ve­ran­tör av av­gas­rö­rens kro­ma­de ”dusch­slang­ar” som en gång för­såg Mer­ce­des med rör. I dag an­ses Ex­ca­li­bur som se­ri­ös. Kanske in­te så smak­full, men med det ge­dig­na hant­ver­ket blev bi­len rums­ren.

Bi­len på bil­der­na bygg­des en gång för ro­de­o­stjär­nan Rus­sel Bliss – i al­la fall om man får tro mäs­sings­skyl­ten. Se­dan im­por­te­ra­des den till Sve­ri­ge 1989. Den ni­ta­de trä­rat­ten med SS-lo­go­ty­pen i cent­rum samt rat­tax­elspa­kar­na, in­stru­ment och reg­lage ver­kar häm­ta­de från Cor­vet­te.

Ut­si­dan är desto mer spek­ta­ku­lär med Bor­rani eker­fäl­gar som skotts med re­jä­la 235/75- däck. Mo­tor­hu­var­na och si­dor­na är i plåt, ka­ros­sen i glas­fi­ber men är lac­ke­rad och in­te klädd i gam­la ti­ders per­ga­moid. De dubb­la re­serv­hju­len har kro­ma­de back­speg­lar fast­spän­da, strål­kas­ta­re och extraljus ser 40-50-tals­mäs­si­ga ut men till­sam­mans med de två stark­tons­hor­nen ger det en fin prä­gel åt fron­ten som kröns av Ex­ca­li­bur-svär­det.

»I dag an­ses Ex­ca­li­bur som se­ri­ös. Kanske in­te så smak­full, men med det ge­dig­na hant­ver­ket blev bi­len

rums­ren.«

En klas­si­ker, där ut­se­en­det kom­mer i förs­ta hand: Ex­ca­li­bur SS Phae­ton II.

V8 med 7,4-li­ters vo­lym ger Cor­vette­mo­torn till­räck­lig drag­kraft för snabb ac­ce­le­ra­tion trots bi­lens stor­lek. Gren­rö­ret ser verk­li­gen hem­masvet­sat ut men är ori­gi­nal – från Ex­ca­li­bur.

Ett re­serv­hjul på var­je si­da på vil­ka back­speg­lar­na sit­ter fast­spän­da. Tre ”dusch­slang­ar” på var­je si­da be­ty­der myc­ket för bi­lens ut­se­en­de. Högst upp på ky­la­ren, kung Art­hurs ma­gis­ka svärd. In­red­ning­en är en­kel med fy­ra skinn­sä­ten och en spar­tansk in­stru­ment­pa­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.