BMW:s nya ladd-hy­bri­der

MÜN­CHEN. BMW lan­se­rar nu två helt nya ladd­hy­bri­der, bi­lar som i te­o­rin bor­de va­ra per­fek­ta för mil­jö­to­ki­ga Sve­ri­ge. Men det här med ladd­hy­bri­der ver­kar va­ra fort­fa­ran­de va­ra mer kom­pli­ce­rat än man skul­le kun­na tro. När BMW pre­sen­te­rar si­na nya bi­lar blir

Allt Om BILAR - - Sidan 1 - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

SU­GET EF­TER MILJÖBILAR fort­sät­ter att öka i he­la Eu­ro­pa, in­te minst i Sve­ri­ge. Ny­re­gi­stre­ring­ar­na av så kal­la­de su­permil­jö­bi­lar, det vill sä­ga i hu­vud­sak el­bi­lar och ladd­hy­bri­der, öka­de med 84 pro­cent i Sve­ri­ge un­der 2015. Det är vis­ser­li­gen en ök­ning från lå­ga ni­vå­er – men ök­ning­en är li­ka fullt en tyd­lig sig­nal om att det här med el­bi­lar och ladd­hy­bri­der på all­var gör sitt in­tåg nu.

De fles­ta bil­till­ver­kar­na har na­tur­ligt­vis re­dan fat­tat vad som är på gång och nu pum­pas nya ladd­hy­bri­der ut på mark­na­den. En av dem

»Ök­ning­en är en tyd­lig sig­nal om att det här med el­bi­lar och ladd­hy­bri­der på all­var gör sitt in­tåg nu.«

är BMW som nu pre­sen­te­rar BMW 225xe Acti­ve Tou­rer och BMW 330e.

ATT BYG­GA DEN lil­la MPV:n 2- Se­rie Acti­ve Tou­rer var kanske en chansning från BMW – men en chansning som gick hem. Un­der för­ra året sål­des 84 000 ex­em­plar av mo­del­len och myc­ket pe­kar på att BMW kom­mer att loc­ka än­nu fler kun­der med den här mo­del­len nu när den lan­se­ras som ladd­hy­brid.

BMW 225xe som ver­sio­nen he­ter är på många sätt en per­fekt bil för fa­mil­jer, kanske framför allt för fa­mil­jer i stor­stä­der som vill ha ut li­te ex­tra av sin bil – och som är be­red­da att be­ta­la för det.

BMW 225xe Acti­ve Tou­rer är byggd på sam­ma platt­form som Mi­ni, ett va­ru­mär­ke som in­går i BMW-kon­cer­nen. Det be­ty­der, förutom att bi­len är fram­hjuls­dri­ven i grun­den, att den har fått är­va pig­ga kö­re­gen­ska­per. Det kanske är svårt att tro det när man ser bi­lens tris­ta

»Det här är en säll­synt lyc­kad driv­li­na. För­brän­nings­mo­torn, den au­to­ma­tis­ka väx­ellå­dan och el­mo­torn bil­dar en har­mo­nisk tre­e­nig­het som sam­ar­be­tar ex­em­pla­riskt och bi­drar till en av­slapp­nad kör­upp­le­vel­se.«

ytt­re och när man tän­ker på att den slä­par runt på en hy­brid­driv­li­na – men BMW 225xe Acti­ve Tou­rer är fak­tiskt ro­lig att kö­ra. Styr­ning­en är pigg och chas­sit häng­er med bra även när det går fort un­der vår provkörning ut­an­för Mün­chen.

TROTS SMI­DI­GA YT­TER­MÅTT, bi­len är ba­ra 4 342 mil­li­me­ter lång, är det rym­ligt i 2- Se­rie Acti­ve Tou­rer. Och hy­brid­driv­li­nan har in­te krävt någ­ra kom­pro­mis­ser här. Man nju­ter fort­fa­ran­de av sam­ma luf­ti­ga ku­pé och av sam­ma rymd i bak­sä­tet. Vid en förs­ta an­blick ver­kar till och med ba­ga­geut­rym­met va­ra orört, det är först när man lyf­ter på golv­luc­kan i bak som man in­ser att ut­rym­met för re­serv­hju­let har fått ge vi­ka för ett Lit­hi­umjon-bat­te­ri på to­talt 7,6 kWh, varav 5,8 kWh är till­gäng­li­ga för an­vän­da­ren.

Hjär­tat i driv­li­nan är en front­mon­te­rad tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor på 1,5 li­ter som tack va­re dub­bel­tur­bo ger 136 häs­tar och 220 Nm. För­brän­nings­mo­torn får as­si­stans av en el­mo­tor som mon­te­rats på ba­kax­eln. Förutom att bju­da på upp till 41 kilo­me­ters kör­ning på ren el be­ty­der el­mo­torn ock­så ett till­skott på 88

häst­kraf­ter och 122 Newton­me­ter. Det be­ty­der ock­så att BMW 225xe Acti­ve Tou­rer kom­mer med fyr­hjuls­drift som stan­dard.

Det här är en säll­synt lyc­kad driv­li­na. För­brän­nings­mo­torn, den au­to­ma­tis­ka väx­ellå­dan och el­mo­torn bil­dar en har­mo­nisk tre­e­nig­het som sam­ar­be­tar ex­em­pla­riskt och bi­drar till en av­slapp­nad kör­upp­le­vel­se. Den lil­la ben­sin­mo­torn be­hö­ver säl­lan var­vas spe­ci­ellt myc­ket, el­mo­torn gri­per he­la ti­den in och stöt­tar vil­ket näs­tan ger en il­lu­sion av att det skul­le sit­ta en stor V6:a un­der mo­tor­hu­ven. Den to­ta­la sy­s­te­mef­fek­ten är 224 häst­kraf­ter – det gör dess­utom bi­len snabb. 0–100 km/ h går på pig­ga 6,7 se­kun­der och topp­far­ten är strax över 200 km/ h.

DRIV­LI­NAN SOM SIT­TER i nya ladd­hy­bri­den 330e är än­nu star­ka­re – sy­s­te­mef­fek­ten anges till 252 häst­kraf­ter och 420 newton­me­ter. Det är myc­ket kraft, och en­ligt BMW räc­ker det för en ac­ce­le­ra­tion från 0–100 km/ h på 6,1 se­kun­der och en topp­fart på 225 km/ h. Men, driv­li­nan är än­då in­te spe­ci­ellt lyc­kad. Här sak­nas all den har­mo­ni vi upp­le­ver i 225xe Acti­ve Tou­rer.

Grun­den i hy­brid­sy­ste­met i 330e är en ben­sin­tur­bo på två li­ter och 184 häs­tar. Mel­lan den och en åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da sit­ter en el­mo­tor på 88 häs­tar och 250 Newton­me­ter.

VISST BJU­DER DRIV­LI­NAN i 330e på en har­mo­nisk kör­upp­le­vel­se – så länge man ba­ra an­vän­der el­mo­torn, nå­got man un­der gynn­sam­ma för­hål­lan­den kan gö­ra i upp till 40 kilo­me­ter. När vi kör runt i den tys­ka sta­den Mün­chen job­bar dock luft­kon­di­tio­ne­ring­en hårt och vi kan in­te hål­la oss från att gö­ra en och an­nan tuff ac­ce­le­ra­tion. Det på­ver­kar na­tur­ligt­vis räck­vid­den ne­ga­tivt, när vi når 25 kilo­me­ter är bat­te­ri­et slut och ben­sin­mo­torn hop­par i gång. Och här bör­jar elän­det.

Det är nog ing­et fel på den här för­brän­nings­mo­torn. In­te på el­mo­torn el­ler väx­ellå­dan hel­ler – men när de tre ska för­sö­ka sam­ar­be­ta blir det stö­kigt. För det förs­ta tar det för lång tid för ben­sin­mo­torn att fat­ta att det är dags att vak­na, när jag tryc­ker på gaspe­da­len får jag snällt vän­ta en stund in­nan kraf­ten kom­mer. När mo­torn väl hop­par i gång skram­lar det till nå­gon­stans i trans­mis­sio­nen och un­der någ­ra ti­on­dels se­kun­der skic­kas rätt kraf­ti­ga vib­ra­tio­ner upp ge­nom bi­len.

När jag väl kom­mit i väg och så länge ben­sin-

mo­torn får fort­sät­ta att ar­be­ta fun­kar hy­brid­sy­ste­met fin-fint. Det är bra drag i 330e och den där här­li­ga BMW-käns­lan in­fin­ner sig en stund när jag lå­ter bi­len stäc­ka ut på de fi­na tys­ka as­falts­vä­gar­na. När jag när­mar mig en kors­ning och sän­ker has­tig­he­ten tar det ro­li­ga dock snabbt slut igen. För­brän­nings­mo­torn stängs av un­der in­broms­ning­en, men star­tas sen igen en se­kund se­na­re med bul­ler och bång – för att sen åter snabbt stäng­as av. Och det här upp­re­pas li­te då och då när jag kör ge­nom tra­fi­ken som tät­nar. Det är som om bi­len har oli­ka vil­jor som brå­kar om hur det he­la ska skö­tas. El­ler som om BMW haft så bråt­tom att få ut den här bi­len på mark­na­den att de in­te rik­tigt hun­nit med att fin­juste­ra den mjuk­va­ra som kon­trol­le­rar hy­brid­sy­ste­met. Kör­upp­le­vel­sen är hursom­helst allt an­nat än har­mo­nisk.

FÖR­MOD­LI­GEN KOM­MER BMW 330e än­då att hit­ta kun­der i Sve­ri­ge. Det finns trots allt många som gär­na kör en snabb BMW, spe­ci­ellt om den kan bju­da på låg mil­jöpå­ver­kan och ett för­månsvär­de från lå­ga 1 133 kro­nor per må­nad.

Det smar­ta va­let är dock att sat­sa på BMW 225xe Acti­ve Tou­rer som har ett än­nu läg­re för­månsvär­de – från 930 kro­nor i må­na­den.

»Det är nog ing­et fel på den här för­brän­nings­mo­torn. In­te på el­mo­torn el­ler väx­ellå­dan hel­ler – men när de tre ska för­sö­ka sam­ar­be­ta blir det stö­kigt.«

BMW 330e Se­dan.

BMW 225xe Acti­ve Tou­rer.

Prak­tisk i le­ran, men på mo­tor­väg och i stor­stad är den ing­et bra val.

El­mo­torn, väx­ellå­dan och för­brän­nings­mo­torn har sam­ar­bets­pro­blem i 330e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.