Jan-Erik Berg­gren: Där­för bor­de Vol­vo XC90 ha vun­nit

Allt Om BILAR - - News -

Jag gav Vol­vo XC90 max­i­ma­la tio po­äng men ha­de Opel Ast­ra som tvåa. För mig var de här – till­sam­mans med Au­di A4 – de tre klart bäs­ta bi­lar­na i ”Årets bil” 2016.

DET GICK ETT li­tet skratt ge­nom publi­ken när de svens­ka rös­ter­na i ”Årets bil” 2016 pre­sen­te­ra­des. Så långt var det gans­ka så jämnt mel­lan Opel Ast­ra och Vol­vo XC90 och vi tre svens­ka ju­ry­med­lem­mar ha­de rös­tat på XC90 som klar vin­na­re. För egen del hand­la­de röst­ning­en om det här: 1) Jag vil­le pe­ka ut en tyd­lig vin­na­re och en tyd­lig pris­pall. För mig var det Vol­vo XC90, Opel Ast­ra och Au­di A4.

2) Vol­vo XC90 är för mig ”Årets bil” 2016 tack va­re mas­sor av bra sä­ker­het, snygg de­sign och ett eget tänk när det kom­mer till pa­ke­te­ring och fö­r­arin­ter­fa­ce.

3) Opel Ast­ra var god tvåa på min lis­ta tack va­re att Opel gjort Ast­ra så myc­ket bätt­re på så många om­rå­den – kryd­dat med en hel del fi­na tek­nis­ka fi­nes­ser som jag hop­pas att and­ra till­ver­ka­re tar ef­ter.

Volvos vd Håkan Samuelsson be­rät­ta­de re­dan på väg till Genève att han hop­pa­des på topp-tre och jag tyc­ker in­te att Vol­vo ska dep­pa ihop för att de in­te vann.

Tvärtom - att kom­ma tvåa med en så stor och dyr bil som XC90 är en pre­sta­tion. Fle­ra län­der – in­te ba­ra Sve­ri­ge – ha­de XC90 i topp.

Vol­vo im­po­ne­ra­de ock­så un­der fi­nal­tes­ter­na på test­ba­nan ut­an­för Pa­ris och jag tror att de där vann en och an­nan röst.

Över­rask­ning­en det här året var Maz­da MX5 som kom trea. Jag gav bi­len noll po­äng ef­tersom jag hell­re ha­de sett Kia Op­ti­ma el­ler Mer­ce­des GLC till fi­nal.

För mig är Maz­da MX5 en kul bil att kö­ra men in­te mer – och långt, långt ifrån ”Årets bil” 2016.

Men vi tyc­ker li­te oli­ka run­tom i Eu­ro­pa och det är väl det som är tjus­ning­en med det här pri­set. Vin­na­ren är till slut en bil som de all­ra fles­ta tyc­ker om. Vin­na­ren är den som får po­äng av många.

Vin­na­ren 2016 he­ter Opel Ast­ra.

Re­sul­tat­lis­tan blev till slut den här: 1. Opel Ast­ra, 309 rös­ter 2. Vol­vo XC90, 294 3. Maz­da MX5, 202 4. Au­di A4, 189 5. Ja­gu­ar XE, 163 6. Sko­da Su­perb, 147 7. BMW 7-se­rie, 143

Opels vd Karl-Tho­mas Neu­mann fi­rar.

JAN-ERIK BERG­GREN Re­dak­tör ALLT OM BI­LAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.