En suv som för­tjä­nar bätt­re

Det finns bi­lar som kör li­te ut­an­för ra­darn. In­te säl­lan står det Su­zu­ki på dem. Men är du ute ef­ter en be­hän­dig bil med hög sitt­po­si­tion och många nyt­ti­ga fi­nes­ser så glöm för allt i värl­den in­te bort Vi­ta­ra S. Vi har tes­tat Vi­ta­ra S med den helt nya ben

Allt Om BILAR - - News - TEXT: JAN-ERIK BERG­GREN

DET ÄR IN­TE så väl­digt häf­tigt. Men än­då väl­digt bra. Jag tyc­ker li­te synd om Su­zu­ki som byg­ger bra bi­lar, men som lätt glöms bort i mäng­den av bil­mär­ken som job­bar hårt med sin mark­nads­fö­ring, som vi­sar upp al­la si­na nya fi­nes­ser och som lyf­ter fram var­je ny lam­pa som en ny de­sign­re­vo­lu­tion. Su­zu­ki är in­te så myc­ket så. Su­zu­ki är mer van­lig bil till ett vet­tigt pris.

VI­TA­RA ÄR EN MO­DELL som bor­de till­ta­la många bil­kö­pa­re. Sitt­po­si­tio­nen är hög men bi­len är in­te så lång och stor. Det finns myc­ket av den se­nas­te sä­ker­hets­tek­ni­ken och det finns en pek­skärm och möj­lig­het att an­slu­ta din te­le­fon.

Ljud­ni­vån i ku­pén är in­te den all­ra lägs­ta, men in­te hel­ler så hög att det är av­skräc­kan­de. Du sit­ter bra på al­la plat­ser i bi­len – men mitt­plat­sen bak blir svår för en vux­en – och det finns ett okej ba­ga­geut­rym­me.

Vi kan kal­la det där en snabbre­cen­sion av Su­zu­ki Vi­ta­ra S in­nan vi dy­ker ner i de­tal­jer­na.

En av dem är den nya 1,4-li­ters ben­sin­mo­torn med tur­bo­kon­cep­tet Boos­ter­jet. Boos­ter­jet ar­be­tar med en så kal­lad was­te ga­te-ven­til som är stängd un­der nor­mal be­last­ning.

När du be­hö­ver stängs ven­ti­len och tur­bo­tryc­ket ökar.

Re­sul­ta­tet blir en väl­digt kör­bar och snäll ben­sin­mo­tor med bra ef­fekt­kur­va och låg för­bruk­ning. En­ligt kör­cy­keln ska de 140 häst­kraf­ter­na kla­ra sig med en för­bruk­ning på 5,5 li­ter per tio mil. Och med nor­mal kör­ning ska det gå att kom­ma rätt nä­ra den siff­ran även i verk­lig­he­ten.

JAG TROR OCH hop­pas att Su­zu­ki kan hit­ta kö­par­na till den här bi­len för den be­hövs på vå­ra vägar. Det är en väl­digt vet­tig för­pack­ning och kanske är det pri­vat­le­a­sing­kun­der­na som Su­zu­ki har lät­tast att fånga.

Här finns en mängd kun­der som in­te stir­rar blint på va­ru­mär­ket ut­an som jäm­för pris och bräns­le­för­bruk­ning. Och med 1,4-li­tersmo­torn får de här kun­der­na in­te en un­der­mo­to­ri­se­rad bil – som ris­ken är om de väl­jer någ­ra av de all­ra bil­li­gas­te av­ta­len.

Och så finns det en sak till som ta­lar

för Su­zu­ki. Fyr­hjuls­drif­ten. Här har Su­zu­ki ge­nom åren loc­kat till sig en mängd kö­pa­re ute på lands­byg­den. Bil­lig fyr­hjuls­drift är en bil­köpar­mag­net. Och i Vi­ta­ra S kom­mer All­grip-sy­ste­met med fy­ra kör­pro­gram: au­to, sport, snow och lock.

»Det är lätt att fäl­la sä­te­na och skjut­dör­rar­na på si­dor­na av bi­len gör det smi­digt att kli­va i och ur bi­len även om den står på en trång par­ke­rings­plats.«

Vi­ta­ra S kom­mer i en vet­tig för­pack­ning – ett bra köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.