Fyr­hju­ling­ar i tuf­fa stra­pat­ser

Ar­ctic Cats nya XT-ma­ski­ner är ett vet­tigt val för den som har rik­tigt tuf­fa jobb att ut­fö­ra och som be­hö­ver gre­jer att li­ta på. Men det här är in­te for­don man ba­ra skaf­far för att de är så för­nuf­ti­ga och för att de kla­rar tuf­fa stra­pat­ser. De är näm­li­gen

Allt Om BILAR - - News - TEXT OCH FOTO: DA­VID JA­KOBS­SON

MARK­NA­DEN FÖR fyr­hju­ling­ar – el­ler ATV:er – väx­er sta­digt. Nu säljs det fler fyr­hju­ling­ar än två­hju­li­ga mo­tor­cyklar i Sve­ri­ge. Och det finns fle­ra fak­to­rer som lig­ger bakom det här. En för­kla­ring är att många ATV:er säljs till mind­re fö­re­tag, en an­nan är att allt fler har in­sett att for­don­sty­pen i många fall kan er­sät­ta en trak­tor, till ex­em­pel om man ska plo­ga snö el­ler dra vil­le­bråd ge­nom sko­gen. Många har ock­så för­stått att det här med att kö­ra ATV helt en­kelt är rik­tigt ro­ligt.

Ame­ri­kans­ka Ar­ctic Cat har pre­sen­te­rat sin Al­ter­ra XT för 2016. Det här är en ATV som finns med två mo­to­ral­ter­na­tiv, Al­ter­ra 550 XT och Al­ter­ra 700 XT. For­do­nen har iden­tis­ka chas­sin och ut­rust­ningsni­vå­er, men ef­fek­ten skil­jer sig nå­got. När vi kör de två ma­ski­ner­na upp­levs in­te skill­na­der­na mel­lan de två mo­to­rer­na som så stor, möjligen kan man tyc­ka att den stör­re är li­te lug­na­re att han­te­ra. Om man ska dra ett tungt släp kan skill­na­den bli tyd­li­ga­re.

Ar­ctic Cat Al­ter­ra XT är för­sedd med en CVT au­to­mat­väx­ellå­da – och det här vi­sar sig va­ra vär­de­fullt när vi styr ut i ter­räng­en. Driv­rem­men är i kon­stant in­grepp vil­ket be­ty­der att mo­torn knappt be­hö­ver var­vas för att det ska bör­ja dri­va på hju­len och ma­ski­nen ska kom­ma i rö­rel­se. Allt­så mind­re risk för hjulspinn jäm­fört med en ma­skin som be­hö­ver var­vas mer – och mind­re risk för att for­do­net ska tip­pa bakåt vid stig­ning­ar upp­för bran­ter.

TACK VA­RE DEN väl till­tag­na mark­fri­gång­en och fyr­hjuls­drif­ten (som går att kopp­la om till två­hjuls­drift med ett en­kelt knapp­tryck) tar sig Ar­ctic Cat Al­ter­ra XT fram för­vå­nans­värt bra. Vid ett en­da till­fäl­le, upp för en myc­ket ste­nig bac­ke, satt jag fast en kort stund.

Det in­ne­bar dock inga pro­blem – ma­ski­ner­na är ock­så ut­rus­ta­de med låg­väx­el och en elektro­nisk diffspärr på fram­ax­eln. Med den ak­ti­ve­rad blev det le­kan­de lätt att fort­sät­ta fär­den. Och skul­le det verk­li­gen gå åt sko­gen kan det va­ra skönt att ve­ta att både Al­ter­ra 550 XT och Al­ter­ra 700 XT har en vinsch som stan­dard­ut­rust­ning.

UTE PÅ VÄGEN kom­mer kanske in­te Ar­ctic Cat Al­ter­ra 550 XT och Al­ter­ra 700 XT rik­tigt till sin rätt. I läg­re has­tig­he­ter känns det sta­bilt – men ökar man far­ten blir det li­te ving­ligt. Det hand­lar om att hjul­ba­sen är kort och var­ken däck el­ler fjäd­ring är an­pas­sad för as­falt. Dess­utom kör vi med lågt däck­tryck för

att få så bra fram­kom­lig­het som möj­ligt i ter­räng­en. På grus och snö är dock Ar­ctic Cat Al­ter­ra 550 XT och Al­ter­ra 700 XT un­der­ba­ra att kö­ra – med ba­ra bak­hju­len dri­van­de är det le­kan­de lätt att kon­trol­le­ra långa här­li­ga slad­dar på det lö­sa un­der­la­get.

AL­TER­RA XT FINNS i två oli­ka re­gi­stre­rings­ut­fö­ran­den. Al­ter­ra XT Trak­tor, som får fram­fö­ras om man fyllt 15 år och har AM-kort, allt­så för mo­ped. Den har en topp­fart be­grän­sad till 40 km/ h. Det and­ra ut­fö­ran­det he­ter Ar­ctic Cat Al­ter­ra XT Ter­räng och krä­ver en fö­ra­re som fyllt 16 år och som har för­ar­be­vis. Här finns ing­en stryp­ning av ef­fekt el­ler topp­fart.

»Med ba­ra bak­hju­len dri­van­de är det le­kan­de lätt att kon­trol­le­ra långa här­li­ga slad­dar på det lö­sa un­der­la­get.«

Al­ter­ra 700 XT.

Al­ter­ra 550 XT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.