Monster­ra­cern från Schnit­zer – en pim­pad M235

Allt Om BILAR - - Dröm Bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Ett ill­grönt och uppum­pat kraft­pa­ket på he­la 570 häst­kraf­ter. Den minst sagt spek­ta­ku­lä­ra AC Schnit­zer ACL2 pre­sen­te­ra­des på bil­sa­long­en i Genè­ve – och den lil­la bi­len fick ett stort mot­ta­gan­de. ACL2 är ba­se­rad på BMW M235, men den ra­ka sex­an på 326 häst­kraf­ter har bytts mot den be­tyd­ligt kraf­ti­ga­re tre­li­ters­sex­an som finns i M3 Se­dan och M4 Cou­pé. Här har den dess­utom väs­sats or­dent­ligt, den har pum­pats upp från 431 hk i M3/M4 till 570 hk.

AC Schnit­zer ACL2 har en sex­väx­lad ma­nu­ell väx­el-

lå­da och upp­ges kla­ra 0–100 km/h på 3,9 se­kun­der. Topp­far­ten nås vid 330 kilo­me­ter i tim­men.

AC Schnit­zer har ock­så bif­fat till de­sig­nen. Här hit­tar vi re­jä­la skärm­bred­da­re, 70 mil­li­me­ter på var­de­ra si­da. Hju­len är på 20 tum och in­nan­för dem finns kol­fi­ber­ke­ra­mis­ka broms­ski­vor, 400 mil­li­me­ter i fram och 380 mil­li­me­ter i bak med sex­kolvsok re­spek­ti­ve fyr­kolvsok. Fjäd­ring­en är av Clubsport-typ och är fullt ställ­bar.

I bi­len finns skal­sto­lar och tre­ek­rad sportratt, samt många and­ra snyg­ga at­tri­but från AC Schnit­zer. AC Schnit­zer ACL2 väger 1 448 ki­lo vil­ket gör att vikt/ef­fekt­för­hål­lan­det blir 2,54 per häst­kraft. Den är be­tyd­ligt lät­ta­re än BMW M4 som väger 1 570 ki­lo och har 431 häst­kraf­ter samt BMW M2 som väger 1 545 ki­lo och har 370 häst­kraf­ter.

Ex­akt hur myc­ket bi­len skul­le kos­ta att kö­pa är in­te kom­mu­ni­ce­rat – det är in­te ens sä­kert att den kom­mer att byg­gas i fler ex­em­plar. Om det skul­le ske kan man nog kallt räk­na med en väl till­ta­gen prislapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.