1500 häst­kraf­ter i Vey­rons arv­ta­ga­re

Allt Om BILAR - - Dröm Bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Bu­gat­ti har bytt ut sin Vey­ron, en monster­bil som kom­mer att min­nas som ett av de gal­nas­te bil­pro­jek­ten i histo­ri­en. Nu är er­sät­ta­ren här – och den är än­nu gal­na­re.

När Volks­wa­gen­grup­pen, där Bu­gat­ti in­går, ska­ka­des som all­ra värst av den sto­ra die­sels­kan­da­len pra­ta­des det en hel del om att Bu­gat­ti in­te skul­le få tillå­tel­se att byg­ga nå­gon er­sät­ta­re till iko­nen Vey­ron. Men det vi­sa­de sig tack och lov va­ra fel.

Bi­len som nu har vi­sats upp i of­fent­lig­he­ten kal­las för Chi­ron och det är en mo­dell som för­mod­li­gen får svens­ka Ko­e­nigs­egg att ska­ka li­te hem­ma i Äng­el­holm. Bu­gat­ti har med­de­lat att pro­duk­tions­bi­len har 1 500 häst­kraf­ter, li­ka myc­ket som Ko­e­nigs­eggs su­per­mo­dell Re­ge­ra. 0–100 km/h ska gå på cir­ka 2,5 se­kun­der och topp­far­ten ang­es till skräc­kin­ja­gan­de 420 km/h.

Mo­torn i Bu­gat­ti Chi­ron är en tolv­cy­lin­ders V-mo­tor på åt­ta li­ter, be­styc­kad med fy­ra tur­bo­ag­gre­gat.

Ko­e­nigs­egg re­do­vi­sar i jäm­fö­rel­se 150–250 på 3,2 se­kun­der och 0–400 km/tim på un­der 20 se­kun­der för sin Re­ge­ra. Det ska bli in­tres­sant om nå­gon kan få till ett dragra­ce mel­lan de två ri­va­ler­na fram­ö­ver.

Bu­gat­ti bör­jar säl­ja Chi­ron i höst. Vad den kos­tar? Håll i er nu – den kos­tar 24 mil­jo­ner kro­nor. Och tän­ker du slå till får du in­te vän­ta för länge. En­dast 500 ex­em­plar kom­mer att byg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.