Mus­kel­bi­len lät­ta­re och snab­ba­re

Allt Om BILAR - - Dröm Bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Chev­ro­let gör sig re­do för att kri­ga om kung­akro­nan i mus­kel­bils­klas­sen. Och de gör det ge­nom att pre­sen­te­ra sin Ca­ma­ro ZL1. Här hit­tar vi den 6,2 li­ter sto­ra V8-mo­torn från Cor­vet­te Z06 – och den har fått 650 häs­tar och ett vrid­mo­ment på 870 Newton­me­ter. Mo­torn skic­kar kraf­ten via an­ting­en en ti­o­väx­lad au­to­mat­lå­da el­ler en sex­väx­lad ma­nu­ell väx­ellå­da.

ZL1 har in­te ba­ra bli­vit star­ka­re – den har ock­så bli­vit lät­ta­re jäm­fört med en van­lig Ca­ma­ro. En­ligt Chev­ro­let har man lyc­kats banta bort näs­tan 100 ki­lo. Det be­ty­der ock­så myc­ket för ­pre­stan­dan. 0–100 km/h ska gå på fy­ra se­kun­der.

Den mins­ka­de vik­ten be­ty­der in­te ba­ra att bi­len blir snab­ba­re rakt fram, Chev­ro­let är no­ga med att po­äng­te­ra att det här är en bil som byggts för att kla­ra rik­tigt tuff ban­kör­ning. Bi­len ut­rus­tas bland an­nat med nya ky­la­re för att kla­ra ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer och går att ut­rus­ta med ke­ra­mis­ka brom­sar. Stan­dard­brom­sar­na från Brem­bo, som bland an­nat be­står av 390-mil­li­me­ters­ski­vor i fram, lär dock räc­ka mer än väl för de fles­ta.

Chev­ro­let Ca­ma­ro ZL1 kom­mer ­stan­dard­ut­rus­tad med elektro­niskt styr­da stöt­däm­pa­re, 20-tums­fäl­gar, diff­broms och launch con­trol. Bi­len har ock­så ett sy­stem som kal­las Per­for­man­ce trac­tion ma­na­ge­ment, ett sy­stem som ska hjäl­pa till med grep­pet un­der hård­kör­ning.

Chev­ro­let har än­nu in­te vi­sat upp nå­gon pris­lis­ta för Ca­ma­ro ZL1, men fle­ra me­di­er rap­por­te­rar att bi­len kom­mer att kos­ta nå­gon­stans runt 60 000 dol­lar – allt­så mot­sva­ran­de cir­ka 500 000 kro­nor. De förs­ta bi­lar­na kom­mer att le­ve­re­ras till kun­der i slu­tet av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.