6. Vi­sio­nen och bi­len

Allt Om BILAR - - Brev -

Det finns ett sekt­lik­nan­de be­te­en­de runt de som hyl­lar allt som Elon Musk gör. När jag re­fe­re­rat till eta­ble­ra­de fi­nan­sa­na­ly­ti­ker om till­stån­det för Tes­la Mo­tors eko­no­mi - många sä­ger att Tes­la har pro­blem - så är motar­gu­men­tet att ”Elon Musk sä­ger att Tes­la gör vinst på var­je bil”. Jo, det är som att frå­ga VW:s ti­di­ga­re vd Martin Win­ter­korn om VW fus­kat med ut­släpps­vär­den från die­sel­mo­to­rer och ta hans ne­kan­de svar som sant.

Jag vet att Elon Musk ver­kar ha en stör­re vi­sion än att tjä­na peng­ar och för det ska han hyl­las. Men det är in­te sam­ma sak som att ore­ser­ve­rat sväl­ja allt Elon Musk sä­ger och gör som den en­da rå­dan­de san­ning­en.

På sam­ma sätt får Elon Musk be­rät­ta om vad som ska hän­da om ett, två el­ler fem år och det ska va­ra sant men när and­ra till­ver­ka­re pra­tar om si­na pla­ner så är det ba­ra strunt som ing­en vet stäm­mer. Be­döm al­la li­ka, snäl­la.

Ex­pres­sen 2 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.