1. Pri­set

Allt Om BILAR - - Brev -

Många är upp­rör­da för att jag skri­vit att Chev­ro­lets nya el­bil Bolt är bil­li­ga­re än en Mo­del 3. Det har fun­nits oli­ka upp­gif­ter om pri­set vil­ket ock­så kom­pli­ce­ras av att man i USA un­der vis­sa för­ut­sätt­ning­ar kan få ra­batt när man kö­per en el­bil. Så pris­upp­gif­ter­na som flo­re­rar är bå­de med och utan ra­bat­ter. Vi vet i dag ing­et om ut­rust­ningsni­vå­er. Spe­ci­ellt Tes­la är re­la­tivt spar­sam­ma med fak­ta­upp­gif­ter. Jag ska i al­la fall er­kän­na att for­mu­le­ring­en ”be­tyd­ligt läg­re” pris är miss­vi­san­de. Fel av mig, även om det vi­sat sig att snitt­pri­set på de Tes­la Mo­del 3 som be­ställts - av drygt 250 000 be­ställ­ning­ar – är en bra bit över 40 000 dol­lar. Den ve­der­tag­na prislap­pen för en Chev­ro­let Bolt – som vi in­te hel­ler vet så myc­ket om – är 37500 dol­lar, utan ra­bat­ter. Det finns inga upp­gif­ter om pri­ser­na på var­ken Bolt el­ler Tes­la Mo­del 3 i Eu­ro­pa och Sve­ri­ge. Min kva­li­fi­ce­ra­de giss­ning är att Bolt än­då blir be­tyd­ligt bil­li­ga­re än Tes­la Mo­del 3 när den lan­se­ras un­der Opel-namn i Sve­ri­ge och Eu­ro­pa. räck­vidds­mät­ning­ar. Kans­ke är det för att det ska va­ra för svårt att jäm­fö­ra rakt av. Tes­la hål­ler sig ock­så bor­ta från bil­tes­ter och det en­da som sipp­rar ut är lovord. Jag tyc­ker att det är synd. Det är synd att det in­te går att test­kö­ra en Tes­la på sam­ma sätt som vi tes­tar and­ra bi­lar. Det är som att Tes­la vill att vi in­te ska jäm­fö­ra och vi ska ab­so­lut in­te jäm­fö­ra in­nan Tes­la fått sät­ta agen­dan och plan­te­rat en åsikt om bi­len bland sin ska­ra fan­tas­ter.

Det räc­ker med att Elon Musk sä­ger att det här är värl­dens säk­ras­te bil så ska det va­ra en san­ning. Sant är att Mo­del 3 in­te krock­testats alls och ing­en, in­te ens Elon, vet i dag hur det går. Mer än en bil­mo­dell har för­se­nats och byggts om ef­ter miss­lyc­ka­de krock­tes­ter – ock­så från eta­ble­ra­de till­ver­ka­re.

Jag skul­le öns­ka att Tes­la vå­ga­de gö­ra som al­la and­ra till­ver­ka­re – även om det är trå­kigt – så att vi verk­li­gen kan jäm­fö­ra bi­lar­na på li­ka vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.