2. Räck­vid­den

Allt Om BILAR - - Brev -

Här har många ir­ri­te­rat sig på att jag tyc­ker att räck­vid­den på 35 mil för Tes­la Mo­del 3 är be­sked­ligt. Det finns ock­så de som på­pe­kat att Tes­la skul­le mä­ta räck­vidd i ”verk­lig kör­ning” vil­ket för­stås är helt fel. Det finns ing­en som kan mä­ta i verk­lig kör­ning – al­la mät­ning­ar görs i nå­gon form av för­ut­be­stämd mil­jö och med likar­ta­de för­hål­lan­den och det finns in­te två fö­ra­re i värl­den som kör ens två kilo­me­ter li­ka­dant. Även här fam­lar vi ock­så ef­tersom ing­en än­nu har test­kört bi­lar­na som dis­ku­te­rats. De siff­ror som än­då finns – al­la från till­ver­kar­na vil­ket sän­ker tro­vär­dig­he­ten – sä­ger att bi­lar som Bolt och Tes­la Mo­del 3 lig­ger väl­digt nä­ra varand­ra. Vi vet ock­så att Teslas – och and­ras – räck­vid­der verk­li­gen är en bra bit från till­ver­ka­rens upp­gif­ter när den rul­lar på svens­ka vägar. Och tills vi har en till­för­lit­lig och stan­dar­di­se­rad mät­me­tod som al­la till­ver­ka­re an­vän­der sig av så kans­ke vi ska slu­ta jäm­fö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.