4. Con­su­mer Re­ports

Allt Om BILAR - - Brev -

Väl­digt många på­pe­kar stän­digt att Tes­la Mo­del S fått högs­ta möj­li­ga be­tyg i oli­ka tes­ter. Så här är det: det finns två sätt att tes­ta bi­lar. 1) frå­ga kun­der­na. Här kom­mer Tes­la att få sky­höga be­tyg ef­tersom kun­der­na re­dan är över­ty­ga­de om bi­lens stor­het in­nan de sett el­ler kört den. Det finns and­ra mär­ken som har ett lik­nan­de fe­no­men. 2) Att lå­ta er­far­na test­fö­ra­re kö­ra bi­len och gö­ra en be­döm­ning ut­i­från ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter. I den se­na­re ka­te­go­rin hand­lar det allt­så om så­na som jag - som kör och tyc­ker. Jag kan kö­ra en bil som jag tyc­ker har bra väge­gen­ska­per men sam­ma bil tyc­ker en an­nan fö­ra­re är kass. Här finns ing­et rätt el­ler fel. Men ty­värr får jag of­ta brev och mejl om sä­ger att ”fast i det där testet tyck­te de att Tes­la var bäst - du har fel”. Hm. Det är ett tyc­kan­de pre­cis som för de som re­cen­se­rar film el­ler böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.