7. In­ter­vju­er och tes­ter

Allt Om BILAR - - Brev -

Många som skri­ver und­rar ock­så var­för jag in­te frå­gar per­so­nen X på Tes­la el­ler var­för jag in­te kör bi­len Y själv. Gär­na, myc­ket gär­na. Jag för­sö­ker och jag kom­mer att fort­sät­ta att för­sö­ka. Jag vill kö­ra bi­lar­na, jag vill pra­ta med per­so­ner­na. Men hit­tills har Tes­la bac­kat ur - av nå­gon an­led­ning. Kans­ke vå­gar de in­te sva­ra på frågor. Kans­ke vå­gar de in­te lå­ta mig kö­ra bi­lar­na. Jag har med­de­lat Tes­la att jag åker till vil­ken plats som helst på jor­den för att pra­ta med Elon Musk el­ler för att kö­ra Mo­del X. Men det ver­kar in­te som att de vå­gar er­bju­da si­na pro­duk­ter och per­so­ner för sam­ma gransk­ning som and­ra. Var­för bjöds in­te al­la jour­na­lis­ter in till vis­ning­en i tors­dags – som and­ra gör? Var­för fick in­te de som var där stäl­la frågor – som and­ra gör?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.