8. Bil­bran­schen

Allt Om BILAR - - Brev -

Om ni läst allt det här så ser ni kans­ke en röd tråd - att Tes­la vill sty­ra över in­for­ma­tio­nen och tyc­kan­det om si­na pro­duk­ter. De har lyc­kats bra hit­tills ef­tersom de ska­pat en vi mot dom-käns­la. Men sant är att Tes­la Mo­tors vär­vat fle­ra per­so­ner från den bransch de vill vän­da ryg­gen för att kla­ra si­na pro­duk­tions­och lön­sam­hets­mål. Det på­ståd­da ge­ni­et Elon Musk ska­pa­de en lo­gis­tisk mar­dröm när han skul­le byg­ga Tes­la Ro­ads­ter. Nu mås­te det bör­ja bli ord­ning och re­da bland in­no­va­tö­rer­na - bland an­nat där­för såg vi inga spek­ta­ku­lä­ra de­sign­trick på Mo­del 3 - och jag hop­pas att Tes­la ock­så vå­gar mö­ta si­na kon­kur­ren­ter på li­ka vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.