Mer­ce­des Ola Käl­le­ni­us: Vår nya die­sel­mo­tor kla­rar al­la nya krav

Mer­ce­des in­ve­ste­rar cir­ka 25 mil­jar­der kro­nor på att ut­veck­la nya die­sel­mo­to­rer. Den förs­ta mo­torn kom­mer i nya E-klass. – Die­sel­mo­torn kom­mer att va­ra vik­tig i många år fram­ö­ver, på vis­sa mark­na­der är den den all­ra vik­ti­gas­te mo­torn, sä­ger Mer­ce­des svens

Allt Om BILAR - - Intervju - JAN–ERIK BERG­GREN

OLA KÄL­LE­NI­US ÄR mitt emel­lan två jobb på Mer­ce­des. 2016 är han chef för för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring men den 1 ja­nu­a­ri 2017 tar han över ut­veck­lings­av­del­ning­en. En­ligt många bransch­ex­per­ter är det för Ola det sista ste­get in­nan han ut­ses till vd för he­la Mer­ce­des–Benz.

Vi träf­far Ola Käl­le­ni­us på bil­sa­long­en i Genè­ve där han pre­cis vi­sat en rad nya cab­ri­o­let–bi­lar, haft Eu­ro­papre­miär på nya E–klass och äran att lot­sa en svensk ar­tist upp på Mer­ce­des scen.

Var det din idé att Za­ra Lars­son skul­le upp­trä­da på er scen?

– Nej, idén kom från vår kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning, men det var en bra idé, skrat­tar Ola.

Mer­ce­des har fem år bakom sig med för­sälj­nings­re­kord och Ola vill slu­ta med yt­ter­li­ga­re ett re­kord. När han får frå­gan om var­för det går så bra näm­ner han fle­ra sa­ker:

– Pro­dukt­port­föl­jen är all­ra vik­ti­gast, till­sam­mans med tek­no­lo­gin. Vi har kom­mit med en rad nya bil­mo­del­ler och bred­dat oss. Det är fler som fått upp ögo­nen för Mer­ce­des. Ser vi till ex­em­pel på kom­pakt­mo­del­ler­na – om vi räk­nar GLA dit så har vi näs­tan tre­dubb­lat för­sälj­ning­en av så­na bi­lar. Och där ploc­kar vi in många nya Mer­ce­des–kun­der, per­so­ner som kans­ke in­te ti­di­ga­re tit­tat på Mer­ce­des som ett al­ter­na­tiv.

– Vi har ock­så en bra de­sign med spor­tig och ag­gres­siv de­sign på de mind­re bi­lar­na och klas­sisk ele­gans bland de stör­re. Många tyc­ker om vå­ra nya bi­lar.

Mer­ce­des har ock­så byggt ut sitt åter­för­säl­jar­nät i Ki­na och tvärte­mot fle­ra av kon­kur­ren­ter­na växt re­jält på värl­dens störs­ta bil­mark­nad.

– Vi har ökat pro­duk­tio­nen i Ki­na och där­med har vi kun­nat an­pas­sat oss mer. Till ex­em­pel ha­de vi för­ut ing­en lång C–klass i Ki­na – det har vi nu och vi har näs­tan för­dubb­lat för­sälj­ning­en av C–klass i Ki­na. Vi ser ock­så en bra åter­hämt­ning i Eu­ro­pa ef­ter kri­sen 2009 – där har vi lyc­kats åka med mark­na­den upp­åt men ock­så ökat mer än mark­na­den, vi har haft li­te med­vind.

Är det vik­tigt för er att bli stör­re än BMW?

– Det all­ra vik­ti­gas­te är att Mer­ce­des ut­veck­las åt rätt håll. Vi har sagt att vi ska va­ra bätt­re än vå­ra kon­kur­ren­ter och är vi det så kom­mer det ock­så en mål­sätt­ning att va­ra störst. Vi har sagt att vi gär­na vill va­ra det se­nast 2020 men det vik­ti­gas­te är än­då att fö­re­ta­get ut­veck­las åt rätt håll. Al­la fö­re­tag be­hö­ver ha en mål­sätt­ning att växa. Vi vill va­ra det le­dan­de pre­mi­um­mär­ket.

Ni in­ve­ste­rar myc­ket i die­sel­mo­to­rer, finns det en fram­tid för die­sel?

– Die­sel har ab­so­lut en fram­tid och på många mark­na­der är det den vik­ti­gas­te mo­torn. Vi in­ve­ste­rar 2,6 mil­jar­der eu­ro på vå­ra nya fyr­cy­lind­ri­ga di­es­lar som för­bätt­rat för­bruk­ning­en med 13 pro­cent. Nya E–klass blir först med den nya mo­torn.

I de nya EU–reg­ler­na finns det som kal­las mät­ning­ar för ”verk­lig kör­ning”. Vet ni hur de här mät­ning­ar­na ska gö­ras?

– De nya reg­ler­na ska in­fö­ras steg för steg och vi kom­mer att kla­ra de nya kra­ven.

Fle­ra bil­till­ver­ka­re ru­sar nu fram för att byg­ga el­bi­lar och ladd­hy­bri­der. Mer­ce­des har ock­så en tyd­lig plan.

– Vi har in­om kort tio oli­ka ladd­hy­bri­der och det tror jag är det störs­ta ut­bu­det av al­la till­ver­ ka­re. 2017 ska vi vi­sa näs­ta ge­ne­ra­tion bräns­le­cells­bil, den kom­mer att byg­gas på GLC och är en ut­veck­lad va­ri­ant av de bräns­le­cells­bi­lar vi haft ti­di­ga­re. Vi har ock­så sagt att vi ska byg­ga en ren el­bil, den kom­mer in­om ett par år.

– Det finns egent­li­gen två spår här för att nå ”ze­ro emis­sion”, dels är det vät­gas­bi­lar­na och dels bat­te­ri­driv­na bi­lar. Mer­ce­des ut­veck­lar bå­da men vi får se vil­ken tek­nik som kom­mer att ta över.

MER­CE­DES HAR IN­TE be­stämt om den nya el­bi­len ska bli en egen mo­dell­se­rie el­ler om den blir en va­ri­ant av en nu­va­ran­de.

– Det finns för­de­lar med bå­da. Med en egen de­sign för de stör­re el­bi­lar­na kan de mär­kas li­te mer och man kan gö­ra fler mark­nads­ak­ti­vi­te­ter.

Un­der ti­den vi sit­ter i ett mind­re kon­fe­rens­rum i Mer­ce­des mon­ter på bil­sa­long­en på­går F1–tea­mens för­sä­songs­tes­ter i Bar­ce­lo­na. Ola Käl­le­ni­us är en in­bi­ten F1–fan­tast, bland an­nat se­dan åren som an­sva­rig för F1–mo­to­rer­na in­om Mer­ce­des. I slu­tet av 1990 och bör­jan av 2000–ta­let res­te Ola Käl­le­ni­us med F1–tea­met run­tom i värl­den. Och fort­fa­ran­de hål­ler han koll på hur det går för tea­met och fö­rar­na.

– I mitt tyc­ke har vi två av värl­dens all­ra bäs­ta fö­ra­re. Och jag har fak­tiskt fått li­te rap­por­ter från Bar­ce­lo­na, det ser bra ut in­för sä­song­en.

Mer­ce­des har nu­me­ra en svensk fö­ra­re kon­trak­te­rad, Fe­lix Ro­senqvist, hur känns det?

– Ja, det är kul. För oss spe­lar det ing­en roll vil­ken na­tio­na­li­tet fö­rar­na har, ba­ra de är snab­ba. Men Fe­lix är duk­tig och han är en del av Mer­ce­des–fa­mil­jen.

Ola Käl­le­ni­us

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.