SO­CHAUX.

Att frans­ka bi­lar hål­ler läg­re kva­li­tet än bi­lar bygg­da i Sve­ri­ge el­ler Tyskland har länge va­rit en san­ning. I al­la fall i med­ve­tan­det hos många svens­ka bil­kö­pa­re. På sitt test­cen­ter Bel­champ i Al­sa­ce sat­sar Peu­geot nu allt på att att änd­ra den här upp­fat

Allt Om BILAR - - Hemliga Testcentret - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

DET VAR MÅNGA som höj­de li­te på ögon­bry­nen när Peu­geot 308 de­bu­te­ra­de för drygt två år se­dan. För det var tyd­ligt att nå­got ha­de hänt med det frans­ka bil­mär­ket, plöts­ligt fanns här en kva­li­tets­käns­la som in­te fun­nits i nå­gon mo­dell från den frans­ka till­ver­ka­ren på myc­ket länge. Bi­len var dess­utom så pass trev­lig att kö­ra, prak­tisk och pris­värd att den lyc­ka­des kam­ma hem den åtrå­vär­da ti­teln Årets bil 2014 och fick ta emot hyll­ning­ar un­der en hög­tid­lig ce­re­mo­ni på bil­sa­long­en i Genè­ve.

Att 308 blev så bra som den blev och att den nu ef­ter två år på vägar­na ver­kar hål­la ihop bätt­re än si­na fö­re­gång­a­re är ing­et som har hänt av sig självt. Det här är ett re­sul­tat av ett in­ten­sivt kva­li­tets­ar­be­te hos bil­kon­cer­nen PSA och hos Peu­geot, ett ar­be­te som tving­at he­la per­so­na­len att lä­ra sig att tän­ka nytt.

NU AR­BE­TAR MAN ef­ter ett kva­li­tets­pro­blem som kal­las l’An­don, ett pro­gram som har im­ple­men­te­rats i al­la Peu­geots fa­bri­ker.

– Det är egent­li­gen in­te sär­skilt in­no­va­tivt, ba­ra grund­ligt och ut­hål­ligt. Var­je med­ar­be­ta­re längs he­la ban­det kan till­kal­la as­si­stans om han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.