Spansk be­sikt­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Vi köp­te en Opel Cor­sa 2012 av en bil­fir­ma i Tor­re­vi­e­ja i Spanien för­ra året. Kan man med hjälp av bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer ta re­da på när den ska be­sik­ti­gas näs­ta gång här ifrån Sve­ri­ge? Vi har al­la pap­per på bi­len i vårt hus i Spanien.

Lennart MOR­GAN: Som jag upp­fat­tat frå­gan är bi­len in­te re­gi­stre­rad i Sve­ri­ge utan i Spanien. Jag kan ut­i­från ett spanskt re­gi­stre­rings­num­mer in­te sä­ga när bi­len ska kon­troll­be­sik­tas i Spanien. Men de spans­ka in­stäl­lel­se­reg­ler­na sä­ger att en per­son­bil ska kon­troll­be­sik­tas förs­ta gång­en när den är fy­ra år gam­mal och det in­ne­bär att din bil ska be­sik­tas un­der år 2016. Om du har till­gång till bi­lens spans­ka re­gi­stre­rings­num­mer kan du kon­tak­ta po­li­sen i pro­vin­sen Ali­can­te el­ler sta­den Tor­re­vi­e­ja för att mer ex­akt få svar på när bi­len ska kon­troll-be­sik­tas i Spanien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.