Hur be­sik­ta ut­om­lands?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Jag ser att var­ken Spanien el­ler Li­tau­en är god­kän­da be­sikt­nings­stäl­len en­ligt Sve­ri­ge. Finns det över­hu­vud­ta­get nå­got land utan­för Sve­ri­ges gräns där Svensk bil­prov­ning, el­ler lik­nan­de, god­kän­ner be­sikt­ning­en? Ex­em­pel­vis Tyskland, Nor­ge, Dan­mark el­ler Fin­land? Alex­an­der Møl­ler MOR­GAN: Ett for­don som är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge kan in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EU-land och där­ef­ter till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge. Som ku­ri­o­sa kan näm­nas att bi­lar re­gi­stre­ra­de i del­sta­ten (kan­to­nen) Vaud i Schweiz un­der vis­sa för­hål­lan­den kan gö­ra en tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll hos Bilprovningen och få den be­sikt­ning­en till­go­do­räk­nad som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i hem­lan­det Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.